Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์แยกตัวออกมาจากตำบลลำพูลเมื่อปี2537มีหมู่บ้าน6หมู่ หมู่1บ้านเหมืองทวด  หมู่2บ้านน้ำท้น หมู่3วังศิลาดิเรกสันต์ หมู่4ธาราวงค์อารีย์ หมู่5 บ้านกอบแกบ หมู่6 วังศิลา  มีโรงเรียนได้แก่ ร ร บ้านเหมืองทวด ร ร บ้านวังหิน รร บ้านกอบแกบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง บ้านเหมืองทวด บ้านวังหิน มีสถานีอนามัย1แห่งอยู่ที่หมู่1

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

กิจกรรมอบรมสัมาอาชีพให้ครัวเรือนยากจน

โครงการที่ 2 

จัดกิจกรรมอบรมช่องทางการขายสินค้าออนไลน์

โครงการที่ 3 

จัดกิจกรรมอบรมแหล่งท่องเทียวในชุมชน

Back To Top