Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ชัยบุรี Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ที่มาของชื่อตำบลคลองน้อย มาจากลักษณะพื้นที่ที่มีลำคลองเล็กๆ หลายสาย สันนิษฐานว่าในพื้นที่ตำบลคลองน้อย มีชาวบ้านอยู่อาศัยกันมานานแล้ว

ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชัยบุรี

สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

สองแพรก ชัยบุรี สุราษ   องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอชัยบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบุรี ประมาณ ๖ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง

ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

ชัยบุรี ชัยบุรี สุราษ นำโดยนายวีระเลิศ ตระกูล กำนันตำบลสองแพรกและผู้ใหญ่บ้านได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพื่อขอแยกออกมาจากอำเภอพระแสง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอโดยเสนอความเห็นผ่านหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีรังสิต
Back To Top