skip to Main Content

ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี

ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ คำว่า”ไทรขึง” มีประวัติมาจากชุมชนดั่งเดิมบ้านไทรขึง มีต้นไทรขนาดใหญ่ 1 ต้น ขึ้นอยู่ริมฝั่งคลองอิปัน มีลำต้นและกิ่งพาดขึงข้ามลำคลองอิปันซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวน้ำไหลเชี่ยวมาก
Back To Top