Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
พระรักษ์ Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร

พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร    ประวัติความเป็นมาชาวบ้านเล่าว่า เมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าที่มีความร่มรื่นมาก  ใครเดินไปมามักจะนอนพักบริเวนนี้และยังมีชาวบ้านเล่าว่ามีพระธุดงค์มักชอบเดินเข้าไปในป่าเพื่อปักกรดหาไม่เว้นแต่ละวัน และมีปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ชาวบ้านเห็นว่ามีพระภิกษุจำนวนมากและคิดว่าพระรักษาคุ้มครอง จึงเรียกติดปากว่า พระรักษ์ จนถึงปัจจุบัน
Back To Top