skip to Main Content

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลล าพูนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลล าพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ นาสาร เป็นตำบลแห่งหนึ่งอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากเป็นท้องที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร และแร่ธาตุ จึงมีประชากรต่างถิ่นเคลื่อนย้ายมาตั้งบ้านเรือน

เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี

เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี ขนาดและที่ตั้งของอำเภอเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอำเภอที่มีพื้นที่น้อยที่สุดของจังหวัด ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศ ตะวันออกประมาณ 100 กิโลเมตร ห่างจาก         อำเภอเกาะสมุยประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะพะงัน มีพื้นที่168 ตารางกิโลเมตร และเกาะเต่า มีพื้นที่25 ตารางกิโลเมตร(รวม 193 ตารางกิโลเมตร)

ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษร์ธานี

ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษร์ธานี อำเภอวิภาวดี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอคีรีรัฐนิคม ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีมติที่ประชุมสภาตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ร่วมกันขอแยกตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่

ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตำบลท่ากระตาน ประชากรในตำบลส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่น เดิมได้ตั้งถิ่นฐานมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษพื้นที่ตำบลท่ากระดานส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำคือ แม่น้ำคลองยัน และแม่น้ำพุมดวง ประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาในการก่อตั้งชื่อตำบล คือ เดิมมีต้นไม้เคี่ยมเป็นจำนวนมากโดยใช้ช้างลากไปเป็นทาง

บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บางใบไม้ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี ตำบลบางใบไม้เป็นตำบลที่ตั้งห่างจากอำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ตั้งห่างจากตัวเมืองฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร สถานที่ตั้งตำบลมีลำคลองเป็นจำนวนมาก สองข้างเป็นป่าไม้เบญจพรรณ ในลำคลอง   จะมีใบไม้ลอยทับทมกันน้ำขึ้นลงไม่สะดวก เมื่อมีการตั้งตำบลหมู่บ้าน ตำบลบางใบไม้ สืบเนื่องจากในลำคลองมีใบไม้มากนั้นเอง

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตำบลที่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหลายสาย และในอดีตมีต้นไทรขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่มาของชื่อตำบลบางไทร โดยตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี   ตำบลเคียนซานั้นมาจากการที่มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาติดต่อค้าขายโดยมาทางเรือ และชาวบ้านดอนก็มาทำการค้าขาย  โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้ามาและหยุดทำการค้าขายกันบริเวณนี้ในช่วงแรกจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เกวียนซา  ต่อมาเพี้ยนเป็น  เคียนซา จนถึงปัจจุบัน

บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี

บางโพธิ์ เมืองสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี   วิถีชีวิตชนบทริมสายน้ำที่ซ่อนตัวอยู่ใจกลางเมือง  เพราะแวดล้อมไปด้วยลำคลองนับร้อยสายชาวบางโพธิ์จึงมีจิตวิญญาณที่ผูกพันกับธรรมชาติและเห็นคุณค่าของวิถีความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมที่ไม่มุ่งเน้นในวัตถุการก่อตั้งหรือแบ่งเขตการปกครองมาเป็นตำบลบางโพธิ์ในปัจจุบัน ไม่มีหลักฐานทางราชการที่บ่งบอกชัดเจน  เพียงเมื่อสืบค้นย้อนหลังถึงผู้นำในอดีตตั้งแต่สมัยโบราณเท่าที่รวบรวมได้จากเอกสารและคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่สันนิษฐานได้ว่าชุมชนตำบลบางโพธิ์เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงประมาณปี  พ.ศ. ๒๔๔๐ – ๒๔๕๐  

พนม พนม สุราษฎร์ธานี

พนม พนม สุราษฎร์ธานี ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นตำบล 1 ในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอ โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์-ตะกั่วป่า) มีเนื้อที่ทั้งหมด 134.67 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 84,229 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตความผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม จำนวน 70.754 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,109 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพนม
Back To Top