skip to Main Content

คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี

คลองฉนาก เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฏร์ธานี   ตำบลคลองฉนาก ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองฝั่งซ้ายแยกมาจาก "แม่นํ้าหลวง" หรือแม่นํ้าตาปี ซึ่งติดต่อกับทะเลในสมัยนั้น ลำคลองลึกมาก นํ้าเค็มจัดในหน้าแล้ง ช่วงเดือน ธันวาคมถึงเดือน พฤษภาคม มีปลาชุกชุมมาก ในช่วงฤดูนํ้าเค็ม มีปลาทะเลเกือบทุกชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในลำคลองนี้
Back To Top