skip to Main Content

บางสวรรค์ สระเเสง สุราษฎร์ธานี

บางสวรรค์ สระเเสง สุราษฎร์ธานี ตำบลบางสวรรค์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระแสง เมื่อปี พ.ศ.2509 ได้แยกออกมาจากตำบลอิปัน ประวัติเล่าว่า บ้านบางสวรรค์ เดิมชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่า บ้านเขาปด เนื่องจากมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่า ย่านปดใหญ่ขนาดคนโอบขึ้นอยู่บนภูเขา

สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี

สินปุน พระแสง สุราษฎร์ ความหมายคำว่า “สินปุน” ตามคำบอกเล่าว่ามาจากคลองสินปุนเนื่องจากตำบลสินปุน มีพื้นที่ติดกับคลองดังกล่าว และในสมัยก่อนราษฎรได้ใช้ลำคลองนี้ในการค้าขายส่งสินค้า และสัญจรไปมาสินค้าต่าง

สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี

สาคู พระแสง สุราษฎร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู   ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพระแสง  อยู่ห่างจากอำเภอพระแสง   10  กิโลเมตร

ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี

ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ คำว่า”ไทรขึง” มีประวัติมาจากชุมชนดั่งเดิมบ้านไทรขึง มีต้นไทรขนาดใหญ่ 1 ต้น ขึ้นอยู่ริมฝั่งคลองอิปัน มีลำต้นและกิ่งพาดขึงข้ามลำคลองอิปันซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวน้ำไหลเชี่ยวมาก

อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี

อิปัน พระแสง สุราษฎร์ “พระแสง” เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งมาประมาณ 115 ปีเศษ เดิมขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช ครั้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2449 (ร.ส.124) ราชการได้โอนอำเภอพระแสงมาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำว่า “พระแสง”
Back To Top