skip to Main Content

ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร

ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร  อำเภอทุ่งตะโก ตั้งอยู่ทางตอนกลางของจังหวัด สภาพภูมิประเทศของอำเภอทุ่งตะโก จ.ชุมพร มีทั้งที่ราบ พื้นที่เนินเขา และที่ราบชายฝั่งทะเล
Back To Top