Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ทุ่งตะไคร Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร

ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร ประวัติความเป็นมาของตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นั้นเดิมเรียกว่าบ่อตะไคร ต่อมามีประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่มาก ประกอบกับพื้นที่เหมาะแก่การทำนา เนื่องจากพื้นที่ต่ำ ประชาชนจึงบุกเบิกเพื่อขยายทุ่งนา เพื่อปลูกข้าวมากขึ้นเป็นทุ่งกว้าง จึงเปลี่ยนมาเป็นชื่อทุ่งตะไคร้ และเพี้ยนเป็นทุ่งตะไครจนถึงปัจจุบัน
Back To Top