skip to Main Content
ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

ดร.พลกฤต แสงอาวุธ

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ Project Manager

โทร 062-9895982

ดร.ศราวุธ มากชิต

ดร.ศราวุธ มากชิต

ผู้ประสานงานโครงการฯ

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ประสานงานและดูแลระบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม (PBM)

นายธีรพงษ์ วิโสจสงคราม

นายธีรพงษ์ วิโสจสงคราม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ ผู้จัดการศูนย์ประสานงานฯ

กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรประจำศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ

นางสาวหทัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ

นางสาวหทัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ

นักวิชาการพัสดุ

งานจัดซื้อจัดจ้าวการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการและกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละตำบล

นางสาวนภัทร ส้มแก้ว

นางสาวนภัทร ส้มแก้ว

นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละตำบล งานจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละตำบล

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก

นายเทพพิทักษ์ ยศหมึก

นักประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์ การจัดทำฐานข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการของแต่ละตำบล งานบริหารทั่วไป

นางสาวอาทิตยา รักขวัญ

นางสาวอาทิตยา รักขวัญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานงบประมาณ การขออนุญาตการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละตำบล งานบันทึกข้อมูลค่าจ้างผู้ถูกจ้างงานของแต่ละประเภท/ตำบล ในระบบ PBM

นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

นางสาวณัฏฐวรรณ ทองมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

งานงบประมาณ การขออนุญาตการดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมของแต่ละตำบล งานบันทึกข้อมูลค่าจ้างผู้ถูกจ้างงานของแต่ละประเภท/ตำบล ในระบบ PBM

นางสาวอัมพวัน แจ่มแจ้ง

นางสาวอัมพวัน แจ่มแจ้ง

นักวิชาการศึกษา

งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานเคลียร์เอกสารเบิกจ่ายงบประมาณการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของแต่ละตำบล

นางสาวอุไรพร ใหม่อยู่

นางสาวอุไรพร ใหม่อยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและเเผน

งานจัดซื้อจัดจ้าง งานเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน งานจัดทำฐานข้อมูลผู้ถูกจ้างงานของแต่ละตำบล

Back To Top