Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บางสวรรค์ Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บางสวรรค์ สระเเสง สุราษฎร์ธานี

บางสวรรค์ สระเเสง สุราษฎร์ธานี ตำบลบางสวรรค์ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพระแสง เมื่อปี พ.ศ.2509 ได้แยกออกมาจากตำบลอิปัน ประวัติเล่าว่า บ้านบางสวรรค์ เดิมชาวบ้านเรียกพื้นที่นี้ว่า บ้านเขาปด เนื่องจากมีเถาวัลย์ชนิดหนึ่งเรียกว่า ย่านปดใหญ่ขนาดคนโอบขึ้นอยู่บนภูเขา
Back To Top