skip to Main Content

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี   ตำบลเคียนซานั้นมาจากการที่มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาติดต่อค้าขายโดยมาทางเรือ และชาวบ้านดอนก็มาทำการค้าขาย  โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้ามาและหยุดทำการค้าขายกันบริเวณนี้ในช่วงแรกจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เกวียนซา  ต่อมาเพี้ยนเป็น  เคียนซา จนถึงปัจจุบัน

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานีเริ่มจากวันที่ 19 สิงหาคม 2523 ได้ตั้งตำบลเขาตอก แยกออกจากตำบลเคียนซา และได้จัดตั้งเป็นตำบลเขาตอกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน
Back To Top