skip to Main Content

พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี

พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ ประมาณ 28,089 ไร่ พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาพื้นที่ป่าสมบูรณ์
Back To Top