Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
คลองฉนวน Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานีธานี

คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานีธานี ตำบลคลองฉนวน เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานีธานี ต่อมาได้แยกเป็นอำเภอเวียงสระ และแยกเป็นตำบลคลองฉนวน ซึ่งมีอาณาเขตกว้างไกล พื้นที่เป็นที่ราบสูงมีภูเขาหลายแห่ง จึงมีลำน้ำหลายสายไหลผ่านตำบล ซึ่งราษฎรจะยึดเป็นที่พักอาศัย ทำอาชีพทางการเกษตรกรรม และเรียกลำน้ำว่า"คลองฉนวน" เมื่อแยกตำบลจึงใช้ชื่อตำบลตามชื่อของลำน้ำที่ไหลผ่าน
Back To Top