Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
เชี่ยวเหลียง Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

เชี่ยวเหลียง กะเปอร์ ระนอง

  เนื่องจากสมัยก่อนยังไม่มีถนนการคมนาคมต้องใช้เรือในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านกับอำเภอโดยใช้คลองกะเปอร์เป็นเส้นทางสัญจรซึ่งมีน้ำลึกมากมีโค้งน้ำไหลเชี่ยวและแรงมากจึงเรียกว่าเชี่ยวหลากและบริเวณนั้นมีต้นเหลียงอยู่เป็นจำนวนมากประกอบกับช่วงหลังน้ำไม่เชี่ยวแล้วชาวบ้านจึงเรียกชื่อใหม่ว่า "เชี่ยวเหลียง” มาจนถึงปัจจุบันนี้
Back To Top