skip to Main Content

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี   ตำบลเคียนซานั้นมาจากการที่มีพ่อค้าชาวจีนได้เดินทางมาติดต่อค้าขายโดยมาทางเรือ และชาวบ้านดอนก็มาทำการค้าขาย  โดยใช้เกวียนบรรทุกสินค้ามาและหยุดทำการค้าขายกันบริเวณนี้ในช่วงแรกจึงเรียกบริเวณนี้ว่า เกวียนซา  ต่อมาเพี้ยนเป็น  เคียนซา จนถึงปัจจุบัน

บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี

บ้านเสด็จ เคียนซา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้ โดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูง ภูมิประเทศแบบภูเขา รวมทั้งที่ราบชายฝั่ง มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทย ทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะ

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานีเริ่มจากวันที่ 19 สิงหาคม 2523 ได้ตั้งตำบลเขาตอก แยกออกจากตำบลเคียนซา และได้จัดตั้งเป็นตำบลเขาตอกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสได้เล่าต่อๆ กันมา กล่าวว่าในอดีตบุคคลกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาอาศัย อยู่ในตำบลนี้มีชื่อว่า ตาพ่วง ยายพรม โดยทั้งสองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Back To Top