Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ควนศรี Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ตำบลควนศรี ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 มีพื้นที่ 24,375 เทศบาลควนศรีตั้งอยู่ที่ 222 ม.2 ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 55 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 24,375 ไร่ มีหมู่บ้าน 8 หมู่บ้านได้แก่
Back To Top