Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
คลองน้อย Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

คลองน้อย ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี ที่มาของชื่อตำบลคลองน้อย มาจากลักษณะพื้นที่ที่มีลำคลองเล็กๆ หลายสาย สันนิษฐานว่าในพื้นที่ตำบลคลองน้อย มีชาวบ้านอยู่อาศัยกันมานานแล้ว
Back To Top