skip to Main Content

ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงทางด้านทิศใต้ ลาดต่ำมาทางทิศเหนือสู่คลองพุมดวง มีภูเขาหิน 2 ลูก คือ เขาน้อยและเขาถ้ำสิงขร โดยพื้นที่มีลำคลองสายหลัก 2 สาย คือ คลอง   พุมดวงและคลองแทง
Back To Top