Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ท่าขนอน Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ท่าขนอนเป็นด่านเก็บภาษีที่มาจากจังหวัดพังงา ตะกั่วป่า และภูเก็ต การเดินทางไปค้าขายของคนในสมัยก่อนต้องเดินทางผ่านมาทางช่องเขา แล้วจึงล่องมาตามลำคลอง ผ่านชายทะเลและริมทางรถไฟ การที่พื้นที่บริเวณนี้เป็นด่านเก็บภาษีอากร จึงเรียกตำบลนี้ว่า "ตำบลท่าขนอน" และอำเภอก็ใช้ชื่อว่าอำเภอท่าขนอน ตอนหลังเห็นว่าชื่อของอำเภอไม่ตรงกับสภาพทางภูมิศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอคีรีรัฐนิคม แต่ตำบลก็ยังชื่อตำบลท่าขนอนเหมือนเดิม
Back To Top