skip to Main Content

มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

มะลวน พุนพิน สุราษฎร์ธานี ลวนมาจากคำว่า “ม้าล้วง “ เนื่องจากมีวัดอยู่วัดหนึ่ง ตั้งอยู่ตรงข้ามกับองค์การบริหาส่วนตำบลมะลวนในปัจจุบัน ฝั่งคลองทางทิศใต้ วัดนี้ไม่มีประวัติศาสตร์ว่าได้สร้างขึ้นในสมัยใด แต่ได้ตั้งขึ้นภายหลังที่ได้ก่อสร้างวัดน้ำรอบ

ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี   “ตำบลท่าข้าม” แต่ก่อนนั้นความเจริญของตลาดท่าข้าม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำตาปี มีการเข้ามาตั้งรกรากกันในยุคแรก ๆ จากนั้นผู้คนเริ่มทยอยเข้ามาปักหลักอยู่อาศัยและค้าขายมากขึ้น เช่น ขุนประกิต กาญจนเขตร (ขาบ วิชัยดิษฐ์) อดีตกำนันตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ นายผิน คชรักษ์ มาสร้างบ้านหลังใหญ่กว่าใครในสมัยนั้น นอกจากนี้ก็มีชาวจีนเชื้อสายไหหลำเข้ามาตั้งถิ่นฐาน เมื่อชุมชนเติบโตมากขึ้นบ้านเรือนก็เพิ่มขึ้นบนถนนดินสายแคบ ๆ 

ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ตะปาน พุนพิน สุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลตะปานเดิมเป็นสภาตำบลตะปาน ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจากกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยมีที่ทำการ ตั้งอยู่เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 1 บ้านปลายคลอง

ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี ตำบลท่าโรงช้าง เดิมเป็นอำเภอท่าโรงช้าง ยุบรวมเป็นอำเภอท่าข้ามเมื่อปี พ.ศ. 2473 และเปลี่ยนชื่อ เป็นอำเภอพุนพิน ในปี พ.ศ.2481

เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี

เขาหัวควาย พุนพิน สุราษฎร์ธานี ตำบลเขาหัวควาย แยกจากตำบลท่าสะอ้าน เมื่อปี พ.ศ.2525 มีภูเขาหนึ่งลูกมีลักษณะเหมือนหัวควาย  ซึ่งชาวเรือจะใช้เป็นหลักในการตั้งทิศทางเรือ จากไชยา ท่าธาร ในการเดินเรือเข้าสู่อ่าวบ้านดอน

น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี

น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี  ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เจ้าฟ้ายุวราช ได้เสด็จประพาสเมืองไชยา เพื่อมุ่งหน้าไปเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างทางได้ พักบริเวณลุ่มน้ำ

หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี

หนองไทร พุนพิน สุราษฎร์ธานี ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดินแดนชุมชนเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ บริเวณชุมชนสมัยก่อนเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ

บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

บางงอน พุนพิน สุราษฎร์ธานี ตำบลบางงอน  เป็นตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในจำนวนตำบลทั้งหมด  16  ตำบลของอำเภอพุนพิน 

พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

พุนพิน พุนพิน สุราษฎร์ธานี  ตำบลพุนพิน อยู่ในเขตการปกครองของที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฏร์ธานี ประวัติตำบลพุนพินตามที่ได้เล่าสืบทอดกันมา เดิมตำบลพุนพินเป็นตำบลใหญ่ มีจำนวนหมู่บ้านถึง 11 หมู่บ้าน มี 

ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ศรีวิชัย พุนพิน สุราษฎร์ธานี  ตำบลศรีวิชัย  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เดิมเป็นชุมชนโบราณ  ตั้งอยู่โดยรอบเขาศรีวิชัย  กรมศิลปากรสันนิษฐานว่ามีอายุยาวนานประมาณ  2,000  ปี 
Back To Top