skip to Main Content

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง ตำบลบางริ้น เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองระนอง เริ่มแรกประชาชนในตาบลบางริ้น ต้องโดยสารเรือ ใน การสัญจรไปมา และตามท่าที่เรือเข้าจอด จะมีตัวริ้นเป็นจานวนมาก ทาให้ชาวบ้านเรียกบริเวณแถวนั้นว่า "บางริ้น" แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน มี นายจ๋ย วัฒนศิริ เป็นกานันคนแรกของตาบล ปัจจุบันจังหวัด ระนอง
Back To Top