Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
สองแพรก Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

สองแพรก ชัยบุรี สุราษ   องค์การบริหารส่วนตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอชัยบุรี มีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชัยบุรี ประมาณ ๖ กิโลเมตร ห่างจากศาลากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประมาณ ๑๐๖ กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ ๒ ชั่วโมง
Back To Top