skip to Main Content

เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

เพิ่มพูนทรัพย์ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์แยกตัวออกมาจากตำบลลำพูลเมื่อปี2537มีหมู่บ้าน6หมู่ หมู่1บ้านเหมืองทวด  หมู่2บ้านน้ำท้น หมู่3วังศิลาดิเรกสันต์ หมู่4ธาราวงค์อารีย์ หมู่5 บ้านกอบแกบ หมู่6 วังศิลา  มีโรงเรียนได้แก่ ร ร บ้านเหมืองทวด ร ร บ้านวังหิน รร บ้านกอบแกบ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2แห่ง บ้านเหมืองทวด บ้านวังหิน มีสถานีอนามัย1แห่งอยู่ที่หมู่1
Back To Top