Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
บางไทร Archives - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี

บางไทร เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานีตำบลบางไทร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นตำบลที่มีแม่น้ำลำคลองไหลผ่านหลายสาย และในอดีตมีต้นไทรขึ้นเป็นจำนวนมาก เป็นที่มาของชื่อตำบลบางไทร โดยตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Back To Top