skip to Main Content

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสได้เล่าต่อๆ กันมา กล่าวว่าในอดีตบุคคลกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาอาศัย อยู่ในตำบลนี้มีชื่อว่า ตาพ่วง ยายพรม โดยทั้งสองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช
Back To Top