skip to Main Content

ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตำบลท่ากระตาน ประชากรในตำบลส่วนใหญ่จะเป็นคนท้องถิ่น เดิมได้ตั้งถิ่นฐานมาช้านานตั้งแต่บรรพบุรุษพื้นที่ตำบลท่ากระดานส่วนใหญ่ เป็นที่ราบลุ่มบริเวณแม่น้ำคือ แม่น้ำคลองยัน และแม่น้ำพุมดวง ประวัติเรื่องเล่าความเป็นมาในการก่อตั้งชื่อตำบล คือ เดิมมีต้นไม้เคี่ยมเป็นจำนวนมากโดยใช้ช้างลากไปเป็นทาง
Back To Top