skip to Main Content

ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี ตำบลย่านยาวตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำพุมดวงในอดีต ประชาชน ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ เพราะต้องอาศัยเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสายหนึ่ง ของอำเภอ คีรีรัฐนิคม เริ่ม จากบริเวณอำเภอบ้านตาขุน ที่เรียกว่า ."เขาวง" ผ่านเข้าสู่ ตำบลย่านยาว แนวฝั่งคลองเป็นแนวตรงตลอด ประชากรบริเวณนี้ จึงเรียกชื่อตามตำบลของตนเองว่า "ย่านยาว"

บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี “ตำบลบ้านยาง” แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ 1 บ้านยาง หมู่ที่ 2 บ้านปากหาร หมู่ที่ 3 บ้านย่านยาว หมู่ที่ 4 บ้านต้นเหรียง หมู่ที่ 5 บ้านนางแก้ว หมู่ที่ 6 บ้านปากคู หมู่ที่ 7 บ้านท่ากระดาน
Back To Top