skip to Main Content

พนม พนม สุราษฎร์ธานี

พนม พนม สุราษฎร์ธานี ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นตำบล 1 ในจำนวน 6 ตำบลของอำเภอ โดยใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 (สุราษฎร์-ตะกั่วป่า) มีเนื้อที่ทั้งหมด 134.67 ตารางกิโลเมตร ประมาณ 84,229 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ในเขตความผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม จำนวน 70.754 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,109 ไร่ ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลพนม

คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี

คลองศก พนม สุราษ ตำบลคลองศก เดิมชาวบ้านเรียกว่า “บ้านศก” ก่อนหน้านั้นเรียกว่า “บ้านศพ” เพราะมีเขาลูกหนึ่งรูปร่างคล้ายยักษ์ตนหนึ่งนอนตาย สมัยก่อนเป็นหมู่บ้านกลางป่าแต่อุดมสมบูรณ์

พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี

พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี ตำบลพังกาญจน์ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ประมาณ ประมาณ 28,089 ไร่ พื้นที่มีลักษณะเป็นภูเขาพื้นที่ป่าสมบูรณ์

คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี

คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ เป็นลำคลองที่จุดประทีป หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 2 หมู่ 13 และหมู่ที่ 1 ของตำบล ต้นน้ำ กับภูเขา กั้นระหว่างอำเภอพนม ซับน้ำจากห้วยน้ำแดง ห้วยบางบ้าน คลองบางทรายนวล คลองบางปริก คลองบางสีที่ คลองศรีส คลองถ้ำลเลย์ คลองโสโครก คลองหัวหัว และคลองหินผุ 

พูลเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี

ประวัติความเป็นมา คำขวัญตำบลพลูเถื่อน แหล่งดินแดนลางสาดรสดี ป่ามีบัวผุด เขาวงสวยสุด ช้างป่าชุกชุม น้ำตกมากมาย ป่าเขียวชอุ่ม ดินดำน้ำชุ่ม คนมีน้ำใจ ประวัติความเป็นมาของชุมชน ตำบลพลูเถื่อน แต่เดิมชื่อ "ตำบลบางพลูเถื่อน" ซึ่งมีใบพลูเป็นจำนวนมาก ใบพลูชนิดนี้ชื่อว่า"พลูเถื่อน" ลักษณะคล้าย ๆ กับใบพลูกินกับหมาก ซึ่งขึ้นอยู่ริมบาง (ห้วย) ต่อมาได้เพี้ยนมาเป็นตำบลพลูเถื่อน แบ่งอาณาเขตการปกครอง…

Back To Top