skip to Main Content

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็น System Integratorให้เกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยมีการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่และนักศึกษาให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจ อีกทั้ง เป็นการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน (Community Big Data) ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง) จำนวน 82 ตำบล ระยะเวลา 1 ปี

โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 267,566,000 บาท ประกอบด้วย งบประมาณเพื่อให้มหาวิทยาลัยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการจ้างงานจำนวน 82 ตำบล (20 อัตรา/ตำบล) รวม 1,640 อัตรา รวมเป็นเงิน 198,440,000 บาท ,งบประมาณเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเป็นงบดำเนินการรายตำบลจำนวน 82 ตำบล (800,000 บาท/ตำบล) รวมเป็นเงิน 65,600,000 บาท และค่าบริหารจัดการโครงการสำหรับ System Integrator จำนวน 82 ตำบล (43,000 บาท/ตำบล) รวมเป็นเงิน 3,526,000 บาท

การดำเนินกิจกรรมในพื้นที่มีการดำเนินการตามโมเดลวิศวกรสังคม ซึ่งทั้ง 5 กระบวนการดังกล่าว ครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรที่ได้รับการจ้างงานให้มีทักษะวิศวกรสังคม การจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ การนำข้อมูลที่ได้จาการจัดเก็บมาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • กิจกรรมที่ 1 การผลิตวิศวกรสังคม (Social Engineer Creation-C1)
 • กิจกรรมที่ 2 วิศวกรสังคมเก็บรวบรวมข้อมูล (Social Engineer Collection-C2)
 • กิจกรรมที่ 3 วิศวกรสังคมระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการผสานองค์ความรู้ (Social Engineer Congregation-C3)
 • กิจกรรมที่ 4 วิศวกรสังคมร่วมกับทุกศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและชุมชนลงพื้นที่ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชน (Social Engineer Collabaration-C4)
 • กิจกรรมที่ 5 วิศวกรสังคมร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน (Social Engineer Corporation-C5)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ดำเนินการจ้างงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ (๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย) จำนวน ๑,๖๔๐ อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่จ้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ประชาชนทั่วไป 410 อัตรา จำนวน 5 อัตรา/ตำบล อัตราค่าตอบแทน 9,000 บาท/คน/เดือน
 • บัณฑิตจบใหม่ 820 อัตรา จำนวน 10 อัตรา/ตำบล อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/คน/เดือน
 • นักศึกษา 410 อัตรา จำนวน 5 อัตรา/ตำบล อัตราค่าตอบแทน 5,000 บาพ/คน/เดือน

กรอบงานในการดำเนินงาน มีดังนี้

 1. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่(การยกระดับสินค้า OTOP อาชีพอื่นๆ)
 2. การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว)
 3. การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน( Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)
 4. การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)
Back To Top