Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลท่าสะท้อน ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 58 ตารางกิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพุนพิน โดยมีระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอพุนพิน ตามถนนสายสุราษฎร์ – พุนพิน และถนนสายสุราษฎร์ – ตะกั่วป่า เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยทั้งหมด 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาค้อ หมู่ 2 บ้้านบ่อกรัง หมู่ 3 บ้านท่าสะท้อน หมู่ 4 บ้านหนองจอก หมู่ 5 บ้านเขาพลู หมู่ 6 บ้านห้วยลึก หมู่ 7 บ้านศรีเจริญ 

    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทำสวนยาง สวนปาล์ม ค้าขายและรับจ้างกรีดยาง

    สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดต่ำเชิงเขา ไปจนถึงที่ราบลุ่มทางทิศตะวันตก มีพื้นที่ทั้งหมดเหมาะสำหรับการทำสวนผลไม้ สวนยางพารา และปาล์มน้ำมัน

    มีแม่น้ำตาปีไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขต หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะท้อน กับตำบลเขาหัวควายและตำบลท่าข้าม อีกทั้งมีคลองท่าสะท้อน ไหลผ่านตำบลไปบรรจบลำน้ำตาปี บริเวณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองจอก มีแหล่งน้ำขังที่ลุ่มโดยธรรมชาติขนาดใหญ่ 2 แหล่ง ได้แก่ ทุ่งกระจูด มีเนื้อที่ 3,100 ไร่ อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 และป่าพรุนาค้อ อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 เนื้อที่ 360 ไร่ นอกจากนี้ยังมี บ่อน้ำร้อน 1 แห่ง ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 6 

    สภาพภูมิอากาศ แบ่งเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน ฤดูฝนมีฝนตกชุกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกปี ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นที่ราบโล่ง มีลมพัดผ่านตลอดปี อากาศจึงเย็นสบาย ส่วนฤดูร้อนอากาศจะร้อนมากในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำจำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำตาปี

คลอง จำนวน 2 สาย คือ คลองนาค้อ และคลองท่าสะท้อน

ลำห้วย น้ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ห้วยโหด ห้วยรัตนโกศัย ห้วยตายงค์ ห้วยบ่อปราบ ฯลฯ

– ป่าพรุบางนาค้อ 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

– ฝายน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง

– ประปาหมู่บ้าน จำนวน 34 แห่ง

– เขื่อนห้วยโหด จำนวน 1 แห่ง

เขื่อนน้ำล้น จำนวน 1 แห่ง

– บ่อน้ำตื้น จำนวน   50 แห่ง

ป่าไม้ 2 แห่ง คือ ป่าไม้หลังวัดท่าสะท้อน และ หลังโรงเรียนบ้านบ่อกรัง

    การคมนาคม ตำบลท่าสะท้อน มีถนนหลายสายสำหรับใช้ในการติดต่อคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและระหว่างตำบลในส่วนของการคมนาคมทางน้ำก็มีลำคลองท่าสะท้อน และแม่น้ำตาปีไหลผ่าน ซึ่งประชาชนก็ใช้การคมนาคมทางน้ำในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรไปค้าขาย และใช้ในการเดินทางติดต่อสื่อสารโดยทั่วไป ดังนี้

ถนนลาดยาง (กรมทางหลวง) จำนวน 2 สาย ระยะทาง 15,000 เมตร

ถนนลาดยาง (ทางหลวงชนบท) จำนวน 2 สาย ระยะทาง 35,500 เมตร

ถนนคอนกรีต จำนวน 12 สาย ระยะทาง 6,870 เมตร

ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต,แคปซีล จำนวน 16 สาย ระยะทาง 22,976 เมตร

หินคลุก,ลูกรัง จำนวน 27 สาย ระยะทาง 29,559 เมตร

ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก ของ อบจ. 5 สาย ระยะทาง 9,500 เมตร

การไฟฟ้า

ราษฎรมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน คิดเป็น 99 %

มีไฟฟ้าสาธารณะในถนนสายหลักต่าง ๆ ครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่

การประปา

ระบบประปาหมู่บ้าน ประเภท บาดาล  จำนวน  27 แห่ง

ระบบประปาหมู่บ้าน ประเภท ผิวดิน    จำนวน  7 แห่ง

ระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่             จำนวน  4 แห่ง

ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

มีที่ทำการไปรษณีย์ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 2 บ้านบ่อกรัง

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่

วันที่ 7 ตุลาคม 2564   ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าสะท้อน

ได้จัดกิจกรรม  “ยกระดับราชาเครื่องเทศไร่ทองดำแห่งท่าสะท้อน” 

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะท้อน  อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยต่อยอดผลิตภัณฑ์โดยเน้นไปทางด้านการตลาดเป็นหลักให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ การออกแบบออก Package  แนะนำวิธีการขาย การถ่ายแบบผลิตภัณฑ์ให้ออกมาสวยดึงดูดความสนใจและดึงดูดลูกค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับประชาชนของตำบลท่าสะท้อน

               ขอขอบคุณวิทยากร ผศ. พงศกร ศยามล 

               อาจารย์ที่ปรึกษาตำบล ผศ.จีรนันท์ กล่อมนรา แก้วรักษา

สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่

วันที่ 8 ตุลาคม 2564

ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าสะท้อน จัดกิจกรรม

“สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่วิถีชีวิตที่ยั่งยืน(การทำก้อนเชื้อเห็ดและน้ำพริกเห็ด)” 

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริม และเกิดรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน ทั้งนี้การจัดกิจกรรมเป็นไปตา​มมาตรา​การการป้องกันโควิดอย่สงเคร่งครัด

โครงการที่

วันที่ 20 พฤศจิกายน​ 2564

วิศวกรสังคม​ตำบลท่าสะท้อน ดำเนินการจัดกิจกรรมวิถีชุมชนคนลงทุ่ง ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการบรรยาย

     ช่วงเช้า เวลา09.00 น. – 12.00 น. ในหัวข้อ ประโยชน์ของนิเวศกระจูดและการอนุรักษ์ โดย อ.ศักดิ์ชัย กรรมารางกูล โดยแบ่งให้คนในชุมชนปรึกษาว่ากระจูดสารถมานำมาทำประโยชน์​อะไรได้บ้างนอกเหนือจากสิ่งที่ที่เคยทำกันมา เช่น ร่มจากกระจูด ที่คาดผมจากกระจูด  แผ่นรองรองเท้าจากกระจูด ฯ

     ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. บรรยายในหัวข้อ สื่อสร้างสรรค์จากกระจูด   โดย อ.กนกอร  ทองใหญ่ ได้มีการแบ่งกลุ่มคนในชุมชนเพื่อระดมความคิด เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์​พันธุ์​กระจูด​และให้คนในชุมชนตระหนักถึงพืชกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่กลับสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนให้ยังคงอยู่และสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณวิยากรทั้ง 2 ท่านที่มาให้ความรู้​แก่คนในชุมชนอีกทั้งนังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรม 1

วิศวกรสังคมตำบลท่าสะท้อน ลงพื้นที่ปลูกฟ้าทะลายโจร ที่โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสะท้อนวิทยาและคณะครูอาจารย์​ที่ให้ความอนุเคราะห์​สถานที่ในการเพาะปลูก​ฟ้าทะลายโจร และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีมาตราการการป้องกัน covid-19 ขอให้ทุกคนดูแลรักษา​สุขภาพ​ด้วยนะคะ ด้วยความเป็นห่วงจากพวกเราวิศวกรสังคมตำบลท่าสะท้อน  

กิจกรรม 2

วิศวกรสังคมตำบลท่าสะท้อนลงพื้นที่จัดกิจกรรม covid week 

โดยมีการทำความสะอาดบริเวณบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะของตำบลท่าสะท้อน ที่มีคนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก จึงมีการจัด Big cleaning Day มีการจัดทำหน้ากากอนามัย  เพื่อรณรงค์การป้องกันการเกิดโควิดมีการแจกแอลกอฮอล์ ให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการบ่อน้ำพุร้อนและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น

Facebook Page : https://www.facebook.com/U2T-

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://anyflip.com/iaata/vztq/

Back To Top