Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด *

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นศูนย์กลางของภาคใต้ตอนบน ด้วยขนาดพื้นที่ของจังหวัดที่มากที่สุดในภาคใต้ ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศไทย การเดินทางสะดวกสบาย มีสนามบินรองรับการเดินทางมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานี   วันละไม่ต่ำกว่า 10 เที่ยวบิน มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างฝั่งกล่าวไทย และฝั่งอันดามัน มีความหลากหลาย ของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลำเนาไพรในอุทยานแห่งชาติต่างๆ แหล่งโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง วัดวารารามที่มีประวัติเก่าแก่ ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของคนในพื้นที่หล่อหลอมสังคมเมืองคนดีที่น่าอยู่แห่งนี้ รวมถึงเศรษฐกิจ สังคม ที่มีความหลากหลายในการประกอบอาชีพของประชาชน มีทั้งเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมควบคู่กันไป ซึ่งเป็นที่มาของคำขวัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่า “เมืองร้อยเกาะ เงาะอร่อย หอยใหญ่ ไข่แดง แหล่งธรรมะ”

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของภาคใต้ มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของประเทศ และอันดับ 1 ของภาคใต้ แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ อำเภอเกาะสมุย อำเภอเกาะพะงัน อำเภอคีรีรัฐนิคม อำเภอเคียนซา อำเภอชัยบุรี อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ อำเภอท่าฉาง อำเภอบ้านนาเดิม อำเภอบ้านตาขุน อำเภอพุนพิน อำเภอพนม อำเภอดอนสัก อำเภอวิภาวดี อำเภอเวียงสระ และอำเภอพระแสง 

“พระแสง” เป็นอำเภอเก่าแก่อำเภอหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งมาประมาณ 115 ปีเศษ เดิมขึ้นอยู่กับมณฑลนครศรีธรรมราช ครั้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2449 (ร.ส.124) ราชการได้โอนอำเภอพระแสงมาขึ้นกับเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี คำว่า “พระแสง” นั้น ตามตำนานโบราณเล่าว่า ในสมัยที่อำเภอพระแสงขึ้นกับมณฑลนครศรีธรรมราช ทางราชการได้ส่งผู้ปกครองมาปกครอง เพื่อดูแลความทุกข์สุขของราษฎร คือ “พระแสงภิรมย์” ได้เข้ามาดำเนินการบุกเบิก แผ้วถางเพื่อสร้างที่ว่าการอำเภอ โดยให้ราษฎรช่วยกันตัดไม้ ขุดดิน ปรากฏว่าได้ขุดพบดาบเล่มหนึ่ง มีลักษณะไม่เหมือนดาบธรรมดา แต่มีลักษณะเป็นดาบของกษัตริย์ จึงได้นำดาบเล่มนั้น มาประดิษฐานไว้บนที่ว่าการอำเภอ และได้ขนานนามอำเภอว่า “อำเภอพระแสง” ตั้งแต่นั้นมา 

   เนื่องจากสภาพพื้นที่ค่อนข้างทุรกันดาร ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2511 พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาล 9) และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งขณะนั้นดำรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จมาเยี่ยมราษฎรอำเภอพระแสง และได้พระราชทานรถแทรกเตอร์บูโดเซอร์ดี 4 ไว้ 1 คัน สำหรับบุกเบิกพัฒนาพื้นที่ ซึ่งนับเป็นลำธารแห่งการพัฒนาของอำเภอพระแสง ณ ปัจจุบัน อำเภอพระแสงเป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 19 อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 78 กิโลเมตร

ตำบลอิปัน เป็น 1 ใน 7 ตำบล ของอำเภอพระแสง แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านไสนา หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านโพธิ์บาย หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสายกลาง หมู่ที่ 4 ชุมชนปลายสาย หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านไสขรบ หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านควนเจริญ หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านนูน หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านบางหยด หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านบ่อพระ หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านควนใหม่ และหมู่ที่ 12 ชุมชนบ้านควนนกหว้า ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีเกษตรกรรม ยางพารา ปาล์มน้ำมัน สวนผลไม้ รับจ้างทั่วไป ค้าขาย และธุรกิจส่วนตัว

าพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1 

✨✨✨✨✨”น้ำท่วมขนาดนี้ กอดคอไปกับพี่มั้ยน้อง”✨✨✨✨✨

—————วันที่  27 พฤศจิกายน พ.ศ 2564————–

          ทีมงานวิศวกรสังคม ตำบลอิปันและนายธีรภัทร  อาศิรพจน์ ที่ปรึกษาตำบลอิปัน ได้ลงพื้นที่ตำบลอิปันแจกถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 โดยทีมงานวิศวกรสังคมตำบลอีปันจำนวนกว่า 25 คน และนายธีรภัทร์ อาศีรพจน์ ได้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสบภัย

#U2T #U2TSRU

#U2Tตำบลอิปัน

#ตำบลอิปัน

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลอีปัน

#1ตำบล1มหาวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โครงการที่ 2

✨น้ำท่วมเรียกอุทกภัย แต่ถ้าเธอเหงาใจเรียกเรานะ✨

–  – – – – – – – – – วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 – – – – – – – – – 

     ทีมงานวิศวกรสังคม ตำบลอิปันและนายธีรภัทร อาศิรพจน์ ที่ปรึกษาตำบลอิปันลงพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติน้ำท่วม ให้แก่ประชาชน หมู่ 1 ตำบลอิปันและประชาชนที่สนใจ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาสากู้ภัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

🦠 การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคโควิด19 

#U2T #U2TSRU

#U2Tตำบลอิปัน 

#ตำบลอิปัน

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลอิปัน

#1ตำบล1มหาวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

โครงการที่ 3 

✨✨หวานกว่าขนม ก็ตัวพี่นี่แหละ นะน้องนะ✨✨

–  – – – – – – – – – วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 – – – – – – – – – 

     ทีมงานวิศวกรสังคม ตำบลอิปันและนายธีรภัทร อาศิรพจน์ ที่ปรึกษาตำบลอิปันลงพื้นที่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างอาชีพทำขนมบราวนี่หน้าฟิล์มและคุกกี้อัลมอล หมู่ 1 ตำบลอิปันและประชาชนที่สนใจ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุกัญญา ไหมเครือแก้ว อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ และ ผศ.ดร.อุราภรณ์ เรืองวัชรินทร์ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน

🦠 การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคโควิด19 

#U2T #U2TSRU

#U2Tตำบลอิปัน 

#ตำบลอิปัน

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบล

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลอิปัน

#1ตำบล1มหาวิทยาลัย

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี 

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

กิจกรรมอื่น ๆ

ปลูกต้นกล้าฟ้าทลายโจร  

     ทีมงานวิศวกรสังคม ตำบลอิปันและนายธีรภัทร อาศิรพจน์ ที่ปรึกษาตำบลอิปันนำต้นกล้าฟ้าทลายโจรส่วนหนึ่งลงแปลงปลูก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นแปลงตัวอย่างในการปลูกต้นฟ้าทลายโจร 

     โดยต้นกล้าฟ้าทลายโจรอีกส่วนหนึ่งที่ทางทีมงานวิศวกรสังคมตำบลอิปันได้ร่วมกันเพาะขึ้นมานั้นได้นำแจกจ่ายกระจายไปยังบ้านของทีมงานในตำบลอิปันทุกคน เพื่อที่จะได้ช่วยกันดูแลรักษาต้นฟ้าทลายโจรให้เจริญเติบโตและสามารถนำกลับมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป

Back To Top