skip to Main Content

ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

1. ขนาดและที่ตั้ง

 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

 ที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลล าพูนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลล าพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของที่การอำเภอบ้านนาสาร มีถนนลาดยางติดต่อกับอ าเภอ 2 สาย ระยะทาง

7 กิโลเมตร และ 15 กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านไร่เหนือ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมี

แนวเขตเริ่มต้นจากเขาตังกวน บริเวณพิกัด NK 470834 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ถึงคลองล าพูน บริเวณ

พิกัด NK 485811 ผ่านกึ่งกลางคลองล าพูน ผ่านคลองหยา สิ้นสุดที่ห้วยสองพี่น้อง บริเวณพิกัด NK 540845

รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีและตำบลกรุงชิง

อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากห้วยสองพี่น้อง บริเวณพิกัด NK 540845 ไป

ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวสันเขาหมากรุก ผ่านเขาญวณเต่า ถึงเขานันเมีย สิ้นสุดที่สันเขานันเมียและ

เขาช่องลม บริเวณพิกัด NK 572764 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 18 กิโลเมตร

ทิศใต้ติดต่อกับบ้านวังศิลาดิเรกสาร หมู่ที่ 3 ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์

ธานีโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสันเขานันเมียและเขาช่องลม บริเวณพิกัด NK 572764 ไปทางทิศตะวันตกตาม

แนวช่องเขาหนอง ไปตามล าคลองหนองบรรจบล าคลองฉวาง บริเวณพิกัด NK 462778 ไปทางทิศใต้ ผ่าน

กลางสันเขาโฉลก ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามล าคลองงอนผ่านถนนลาดยางสายวังหินและสวนยางพารา

สิ้นสุดที่หลักไม้แนวเขตระหว่างต าบลล าพูน ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์ และเขตเทศบาลต าบลนาสาร บริเวณพิกัด

NK 437698 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 20 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลนาสาร อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก

หลักไม้แนวเขตระหว่างต าบลล าพูน ต าบลเพิ่มพูนทรัพย์และเขตเทศบาลเมืองนาสาร บริเวณพิกัด NK

437698 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามแนวสันเขาสามยอด ถึงหลักเขตเทศบาลเมืองนาสาร หลักเขตที่ 7

ไปตามแนวสันเขาวัดโฉลก ถึงหลักเขตเทศบาลเมืองนาสาร หลักเขตที่ 8 บริเวณพิกัด NK 430732 ไปทางทิศ

ตะวันตก ตามแนวล าคลองฉวาง ถึงวัดนาสาร บริเวณเขาหน้าแดง บริเวณพิกัด NK 411732 ไปทางทิศเหนือ

ไปตามเขาหน้าแดงฝั่งซ้าย ผ่านสวนยางพารา ตัดผ่านคลองเหยียน และถนนสายหนองดุก-ปลายน้ า บริเวณ

พิกัด NK 442809 ไปทางทิศเหนือ ไปตามเขาหน้าแดงฝั่งซ้าย ผ่านสวนยางพารา ตัดผ่านคลองเหยียน และ

ถนนสายหนองดุก-ปลายน้ า บริเวณพิกัด NK 442809 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าห้วยแร่หัวล้าน

สิ้นสุดที่เขาตังกวน บริเวณพิกัด NK 470834 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร

เนื้อที่พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน ครอบคลุม 7 หมู่บ้าน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 161 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่ทั้งหมด 116,805 ไร

พแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) *

 วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลลำพูนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ”ไตปลาแห้งบรรจุขวด”โดยใช้นวัตกรรมตามอัตลักษณ์ของชุมชนให้กับสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้ตรงตามความต้องการของตลาด   ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเสริมสร้างรายได้และยกระดับการท่องเที่ยวตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านปลายธาราชรักษา ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากครัวเรือนยากจนและชาวบ้านหมู่ที่ 5 และได้รับความร่วมมือจากปลัดตำบลลำพูน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพูน,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

    สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมวิศวกรทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด Covid 19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) *

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลลำพูนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ”เค้กกล้วยหอม และ เต้าฮวยมะพร้าวอ่อน” ภายใต้โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพเดิม การสร้างสัมมาชีพใหม่และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพเพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน  ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 4 บ้านหมาก ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากครัวเรือนยากจนและชาวบ้านหมู่ที่ 4 และได้รับความร่วมมือจากปลัดตำบลลำพูน, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำพูน,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

    สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและทีมวิศวกรทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมโรคระบาด Covid 19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมอื่น ๆ

เมื่อ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลลำพูนลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม “ถนนกินได้” ร่วมกับผู้ใหญ่หมู่ที่ 7 และ ชาวบ้าน “บ้านสระบัว “เพื่อให้ชาวบ้านมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภค และเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน  ณ ถนนสายเหนือคลอง-น้ำตกดาดฟ้า  บ้านสระบัว ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top