skip to Main Content

บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

ประวัติตำบล

ตำบลบางริ้น เป็นตาบลหนึ่งในอาเภอเมืองระนอง เริ่มแรกประชาชนในตาบลบางริ้น ต้องโดยสารเรือ ใน การสัญจรไปมา และตามท่าที่เรือเข้าจอด จะมีตัวริ้นเป็นจานวนมาก ทาให้ชาวบ้านเรียกบริเวณแถวนั้นว่า “บางริ้น” แบ่งการปกครองเป็น 5 หมู่บ้าน มี นายจ๋ย วัฒนศิริ เป็นกานันคนแรกของตาบล ปัจจุบันจังหวัด ระนอง ได้ประกาศกำหนดเขตหมู่บ้านใหม่อีกหนึ่งหมู่บ้าน โดยแยกมาจากหมู่ที่ 1 (บ้านบางกลาง) เป็นหมู่ที่ 6 (บ้านบางกลางบน) ได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองบางริ้น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีดอกโกมาซุม เป็นตรา เครื่องหมายประจา อบต. มี นายนิวัฒน์ จงสัจจาเป็นประธานกรรมการบริหารเทศบาลเมืองบางริ้น คนแรก เมื่อ วันที่ 18 พฤษภาคม 2538 คนต่อมา นายสงัด ไทยเจริญเทศบาลเมืองบางริ้น จัดตั้งเป็นเทศบาล ตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 มี นายเทิดศักดิ์คงโต ดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี ตาบลบางริ้น คนแรก

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วันที่19ตุลาคม2564ทางวิศวกรตำบลบางริ้นได้มีการจัดทำโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนตําบลบางริ้นเพื่อเสริมสร้างรายได้จากสินค้าชุมชน และ ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลขายสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟน ให้กับบุคลากรภายในตำบลเพื่อเสริมความรู้ในการประกอบอาชีพ โดยมีวิทยากรผู้เชียวชาญ อย่าง อาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์ เข้ามาเป็นวิทยากรให้กับตำบลบางริ้น โดยมีการจัดการสอนเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การทำการตลาด  การทำเพจ การแต่งภาพ  การเขียนคอนเทนท์ บทแพลตฟอร์มออนไลน์ตามโซลเชียวต่างๆ เช่น Facebook เป็นต้น ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ทางวิศวกรสังคมบางริ้นมีเป้าหมายในการยกระดับสินค้าทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท้อปของตําบลบางริ้น ด้วยระบบ เทคโนโลยีดิจิตอลขายสินค้าและบริการผ่านสมาร์ทโฟนและสร้างยอดรายได้เพิ่มให้กับในชุมชนเป็นต้น

โครงการที่ 2 

วันที่25ตุลาคม2564ตำบลบางริ้นได้จัดทำโครงการบุหงาผลิตภัณฑ์เครื่องหอมบางริ้น

เครื่องหอมรูปแบบใหม่ ทำจากดอกไม้แห้ง ใบเตย ดอกไม้นานาชนิด ใช้ดับกลิ่นในที่ต่างๆ ความหอมที่คุณเลือกเองได้ จะซื้อเป็นของฝาก หรือซื้อให้ตัวเอง ก็ไม่ผิดหวัง  

โครงการที่ 3 

วันที่13 – 14 พฤศจิกายน 2564 

ตำบลบางริ้นจัดทำโครงการปลูกต้นโกงกางอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยได้ความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดระนอง มาร่วมทำกิจกรรมบนพื้นที่ป่าทวงคืนในตำบลบางริ้น และนอกจากนี้ยังสอนทำกิจกรรมผ้ามัดย้อมจากเปลือกสเม็ดแดง พืชในระบบนิเวศป่าชายเลน

โครงการที่

18 พฤศจิกายน 2564 

วิศวกรสังคมตำบลบางริ้น ร่วมมือกับ ชาวบ้านตำบลบางริ้นและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในการพัฒนาแหล่องท่องเที่ยวบ้านสวนคลองโตน การสร้างฝายน้ำ การทำป้ายบอกทาง การเก็บขยะในพื้นที่ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีอีกสถานที่ไว้พักผ่อน ไม่ต้องไปไหนไกล แค่ที่เดียวได้ถึง 4in1 มีทั้งวัดป่าชัยมงคล น้ำแร่พรรั้ง บ้านไร่พรรั้ง และบ้านสวนคลองโตน

กิจกรรม 1

ปลูกต้นฟ้าทะลายโจร

Facebook Page : https://www.facebook.com/Bangrin-Stories-105276338449138/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : http://online.anyflip.com/bpdlu/gzqk/mobile/index.html

Back To Top