skip to Main Content

ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

     ตำบลย่านยาวตั้งอยู่บริเวณลุ่มน้ำพุมดวงในอดีต ประชาชน ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ ริมฝั่งแม่น้ำ เพราะต้องอาศัยเส้นทางคมนาคมที่สำคัญสายหนึ่ง ของอำเภอ คีรีรัฐนิคม เริ่ม จากบริเวณอำเภอบ้านตาขุน ที่เรียกว่า .”เขาวง” ผ่านเข้าสู่ ตำบลย่านยาว แนวฝั่งคลองเป็นแนวตรงตลอด ประชากรบริเวณนี้ จึงเรียกชื่อตามตำบลของตนเองว่า “ย่านยาว”

     พื้นเพเดิมของชาวตำบลย่านยาว เท่าที่ทราบเป็นคนในท้องถิ่นเดิม ส่วนการตั้งถิ่นฐาน บ้านเรือนของคนในท้องถิ่น ไม่มีหลักฐานแน่ชัด ว่ามาจากที่ใด แต่สันนิษฐาน ว่าตั้ง พร้อม เมือง คีรีรัฐนิคม

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วิศวกรสังคมตำบลย่านยาว ได้จัดอบรมสัมมาชีพการเพาะเชื้อเห็ด ระหว่างวันที่ 11-12 เดือนตุลาคม 2564 ณ ศาลาหมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาสัมมาชีพใหม่ให้้เเก่คนในตำบลย่านยาว ให้มีคุณรภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ครงการที่ 2 

วิศวกรสังคมตำบลย่านยาว อบรมสัมมาชีพการทำน้ำเต้าหู้-ปลาท่องโก๋ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2564 ณ ศาลาหมู่ที่ 5 เพื่อพัฒนาสัมมาชีพใหม่ให้เเก่คนในตำบลย่านยาว ให้มีคุณรภาพชีวิตให้ดีขึ้น

โครงการที่ 3 

วิศวกรสังคมตำบลย่านยาวได้จัดอบรมสัมมาชีพการแปรรูปเห็ดฟางชุบแป้งทอดให้กับ 2 ครัวเรือนยากจนต้นแบบ เพื่อพัฒนาสัมมาชีพใหม่ให้้เเก่ครในตำบลย่านยาว ให้มีคุณรภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ครงการที่ 4 

วิศวกรสังคมตำบลย่านยาวได้อบรมสัมมาชีพการแปรรูปปลาดุก ให้เป็นปลาดุกร้าให้กับครัวเรือนยากจนต้นแบบเพื่อพัฒนาสัมมาชีพใหม่ให้้เเก่ครในตำบลย่านยาว ให้มีคุณรภาพชีวิตให้ดีขึ้น

กิจกรรมอื่น ๆ 

2.ปลูกฟ้าทะลายโจรเพิ่มเติมในแปลงสาธิต ณ หมู่ 3 ตำบล บ้านมะเลาะ อำเภอ คีรีรัฐนิคม

 จังหวัด สุราษฎร์ธานี

Facebook Page : https://www.facebook.com/U2T-

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/snvo/mqkr/?

Back To Top