Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ระวัติตำบล

ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ ที่มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงทางด้านทิศใต้ ลาดต่ำมาทางทิศเหนือสู่คลองพุมดวง มีภูเขาหิน 2 ลูก คือ เขาน้อยและเขาถ้ำสิงขร โดยพื้นที่มีลำคลองสายหลัก 2 สาย คือ คลอง   พุมดวงและคลองแทงเต่าไหล โดยคลองพุมดวงจะไหลผ่าน อำเภอบ้านตาขุน อำเภอคีรีรัฐนิคม และ อำเภอพุนพิน ส่วนคลองแทงเต่าไหลจะผ่านเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 9, 7, 6, 4, 2 และ 1 ไหลลงสู่คลองพุมดวง ระยะทางโดยรวมประมาณ 12 กิโลเมตร พื้นที่ตำบลถ้ำสิงขรมีความหลากหลายทางระบบนิเวศน์วิทยา ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆทั้ง ภูเขา แม่น้ำ ลำคลอง ห้วย หนอง บึง และ หาน รวมทั้งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทั้งแหล่งทรายตามธรรมชาติจากคลองพุมดวง มีบ่อน้ำพุร้อน 9 บ่อ สำหรับบริเวณที่สร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่นี้มากคือธารน้ำใสจากแหล่งคลองน้ำใสและจากการสำรวจข้อมูลการจัดการการท่องเที่ยวบริเวณคลองน้ำใสเป็นบริเวณที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  พบว่าบริเวณดังกล่าวยังขาดป้ายเตือนสำหรับประกาศให้ทราบถึงบริเวณเขตพื้นที่อันตราย (ความลึกของระดับน้ำ) อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น รวมทั้งยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องความปลอดภัยทางน้ำและการช่วยชีวิตผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังขาดระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมในบริเวณโดยรอบอีกด้วย สำหรับบริเวณคลองน้ำใสนี้ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของตำบล ถือเป็นพื้นที่ที่มีโบราณสถานที่เก่าแก่ สันนิษฐานโบราณสถานต่างๆ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ดังกล่าวยังถูกค้นพบเครื่องมือเครื่องใช้ในสมัยหินกลาง สมัยหินใหม่ และสมัยโลหะด้วย นอกจากนี้ยังมีวัด ที่ภายในวัดยังพบว่ามีถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ด้านหน้าถ้ำมีเจดีย์รูปทรงศิลปะสมัยศรีวิชัย (งานช่างในภาคใต้ของประเทศไทย จะเรียกว่า ศิลปะศรีวิชัย เป็นชื่อที่ถูกตั้งมาจากชื่อเมืองสำคัญโดยปรากฏอยู่ในศิลาจารึก เจดีย์ของศรีวิชัย  มีลักษณะเชื่อมโยงกับจันทิ (Chandi) ซึ่งเป็นศาสนสถานของของชาวชวาในภาคกลางของประเทศอินโดนีเซีย)  บริเวณผนังถ้ำจะถูกตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น รูปเทวดา ยักษ์ พระแม่ธรณี และสัตว์ในเทพนิยาย ส่วนของเพดานถ้ำนั้นตกแต่งด้วยลวดลายก้านขด บางส่วนใช้กระเบื้องถ้วยชามประดับ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง ส่วนคูหากลางถ้ำจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางป่าเลไลยก์ ส่วนด้านหลังตามแนวของผนังนั้นมีพระพุทธรูปเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมาก ด้านใต้เป็นถ้ำน้ำซึ่งมีสายน้ำไหลผ่านทะลุไปยังลำคลองบางนารายณ์ มีหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ถ้ำสิงขรได้ถูกจารึกให้เป็นแหล่งโบราณคดีและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2480 และถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสวยงามมากของประเทศอีกด้วย

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วิศวกรสังคมตำบลวัดถ้ำสิงขร หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564  ได้จัดกิจกรรมอบรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คลองน้ำใส โดยเป็นการอบรมเกี่ยวกับการวางแผนการยกระดับการท่องเที่ยวในตำบล รู้จักกันโปรโมท การวางแผนการทำกิจกรรมให้น่าสนใจ มีกิจกรรมร่วมกันระดมความคิด นำเสนอ ช่วยกันให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาร่วมกัน 

ขอขอบพระคุณ

ท่านวิทยากร 

อ.เกศสิณี ตรีพงศ์พันธ์ อาจารย์วิทยาลัยการท่องเที่ยว

อ.บี นักธุรกิจและนักออกแบบ 

นายชาลี ไชยรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 

   สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ : วิศวกรสังคม ตำบลวัดถ้ำสิงขร

อมรรัตน์ ธิปัตย์ :นักประชาสัมพันธ์  ข่าว-รายงาน

โครงการที่ 2 

วิศวกรสังคมตำบลวัดถ้ำสิงขร หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  ได้จัดกิจกรรมอบรมการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาวัดถ้ำสิงขร นอกจากการทำกิจกรรมฟังธรรมเทศนา ตำนานประวัติวัดถ้ำสิงขร นอกจากนี้ยังร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดถ้ำสิงขร ตั้งแต่ห้องน้ำ ลานกิจกรรม แหล่งน้ำ และบริเวณทั่วไปของวัด มีการมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางวัด โดยวิศวกรตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ขอขอบพระคุณ

ท่านวิทยากร ท่านพระอาจารย์ พระสมุห์พาสกร ภาสกโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำสิงขร 

ปราชญ์ชาวบ้าน นายหวัด พนัส

ณ วัดถ้ำสิงขร ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

   สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานี อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ : วิศวกรสังคม ตำบลวัดถ้ำสิงขร

อมรรัตน์ ธิปัตย์ :นักประชาสัมพันธ์  ข่าว-รายงาน

โครงการที่ 3 

วิศวกรสังคมตำบลวัดถ้ำสิงขร หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี  ได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาและส่งเสริม ทักษะอาชีพเกษตรกรรม และได้ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว  และนำต้นพันธุ์พืชไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านจำนวน 5 ครัวเรือน เพื่อนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ และจำหน่ายในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ ภายในตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2564 

    สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ขอขอบพระคุณ

ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่7 นายบรรชา สถาพร 

ท่านวิทยากร คุณสมพงษ์ สะพานทอง 

ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ มา ณ ทีนี้

ภาพ : วิศวกรสังคม ตำบลวัดถ้ำสิงขร

อมรรัตน์ ธิปัตย์ :นักประชาสัมพันธ์  ข่าว-รายงาน

กิจกรรม

COVID-WEEK

กิจกรรม 2

ปลูกฟ้าทะลายโจร

Facebook Page : https://www.facebook.com/u2tthamsingkron

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/ihtx/rqhv/#p=1

Back To Top