Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษร์ธานี

ประวัติตำบล

อำเภอวิภาวดี เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอคีรีรัฐนิคม ต่อมาเมื่อปี ๒๕๒๖ ได้มีมติที่ประชุมสภาตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ร่วมกันขอแยกตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอใหม่ โดยดำเนินการไปตามลำดับขั้น เสนอเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย และได้ทำหนังสือทูลไปยัง หม่อมเจ้าปิยะ รังสิต เพื่อขอตั้งชื่อ “กิ่งอำเภอวิภาวดี” 

ซึ่งเป็นการเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี รังสิต ที่เคยเสด็จประทับ ณ ตำบลตะกุกเหนือ (หมู่ที่ ๑ บ้านท่านหญิงวิภา) และตำบลตะกุกใต้ (หมู่ที่ ๘ บ้านวังผักแว่น) หลายครั้งในช่วงปี ๒๕๑๕ – ๒๕๑๗

กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศแบ่งเขตการปกครองท้องที่อำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นกิ่งอำเภอวิภาวดี  ประกอบด้วยตำบลตะกุกเหนือและตำบลตะกุกใต้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๕ และประกาศเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ ยกฐานะเป็นอำเภอวิภาวดี ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา

ผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1

วันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการฝึกอบรมการทำก้อนเชื้อเห็ดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเห็ดฟางและโครงการฝึกอบรมน้ำหมักชีวภาพและสารไล่แมลงทดแทนสารเคมี 

  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขาและศาลาประชามคมหมู่ที่ 7 บ้านคลองวาย ตำบลตะกุกเหนือ   อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 

วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและสาธิตการเลี้ยงปูนาและโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน

  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ้านหน้าเขาและศาลาประชามคมหมู่ที่ 4 บ้านสหกรณ์ ตำบลตะกุกเหนือ   อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

รงการที่ 3 

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดโครงการอบรมการสร้างรายได้จากการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการใช้แอปพลิเคชั่น โดยรูปแบบออนไลน์ ใช้โปรแกรมการอบรมที่ใช้ ZOOM ได้อบรมในเรื่องการตลาดในรูปแบบแอปพลิเคชั่น เช่น การสร้าง line accocnt เป็นต้น 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คนในชุมชนได้นำความรู้ที่อบรมไปใช้ในทางการตลาดและสามารถจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์ได้

กิจกรรม

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดกิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นสมุนไพรช่วงรักษาในสถานการณ์โควิด – 19 โดยร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง และประชาชนทั่วไป ณ บ้านตะกุก หมู่ที่3 และ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง หมู่ที่ 8 บ้านคลองใส ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 3 บ้านตะกุก และ ศาลาประชามคมหมู่ที่ 8 บ้านคลองใส ตำบลตะกุกเหนือ   อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

กิจกรรม 2

วันที่ 23 – 28 พฤษภาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลตะกุกเหนือ ได้จัดกิจกรรมโควิด – 19 week โดยร่วมกันทำสเปรย์ล้างมือและหน้ากาก เพื่อแจกจ่ายให้กับคนในชุมชนและประชาสัมพันธ์ข่าวสารโควิด – 19 และได้ไปช่วยทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคที่ รร.มัธยมวิภาวดี และ รพ.สต. ตะกุกเหนือ เป็นต้น

  Facebook Page : https://www.facebook.com/ตำบลตะกุกเหนือ-105644935226907/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์: https://anyflip.com/ymcsh/myjz/

Back To Top