skip to Main Content

ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

1.ขนาดและที่ตั้ง   

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอชัยบุรี และทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีระยะทางอยู่ห่างจากสุราษฎร์ธานีประมาณ 120 กิโลเมตร และตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชัยบุรีประมาณ 10 กิโลเมตรมีถนนหมายเลข 4037 ผ่านหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง เป็นถนนสายเดียวที่ใช้เดินทางไป อำเภอชัยบุรี และอำเภอพระแสง ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือของตำบลส่วนทางทิศใต้ของตำบลก็จะใช้ถนนสายนี้เดินทางไปจังหวัดกระบี่  องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทอง มีอาณาเขตบริเวณติดต่อพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ           มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลคลองน้อย และตำบลชัยบุรี

ทิศใต้               มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอพระแสง และอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก   มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก     มีอาณาเขตติดต่อกับ ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่

  เนื้อที่ตำบลไทรทองมีทั้งสิ้น 65,000 ไร่ หรือประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร

2.ลักษณะภูมิประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทรทองมีลักษณะพื้นที่กว้าง เป็นที่ราบสลับกับภูเขา สูงต่ำตามลักษณะพื้นที่ในหน้าฝนจะมีฝนตกชุกมากทำให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในบางพื้นที่ ส่วนในหน้าแล้งก็จะขาดแคลนน้ำใช้ และเพื่อการเกษตรกรรม พื้นที่ส่วนมากเหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม พื้นที่เพาะปลูกส่วนมากจะเป็นยางพารา และปาล์มน้ำมัน การปลูกพืชผักจะมีบ้างเล็กน้อย ตำบลไทรทองมีลำคลองทั้งหมด 8 สาย รวมระยะทางประมาณ  29 กิโลเมตร พื้นที่ตำบลไทรทอง มีพื้นที่ท่องเที่ยว คือ

     1. วัดสองแพรก หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีเรือโบราณที่ถูกขุดพบ

2. ถ้ำหอม  หมู่ที่ 4 เป็นถ้ำที่สวยงาม และได้ขึ้นชื่อแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี

3. ป่าพรุเตย หมู่ที่ 5 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่ศึกษาสมุนไพร

4. สระ 200 ไร่ หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ชุกชุมไปด้วยปลาหลากหลายสายพันธุ์

5. น้ำตกโตน หมู่ที่ 7 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

6. น้ำตกทุ้งฟ้า หมู่ที่ 8 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ

7. ป่าธรรมชาติสระแก้ว หมู่ที่ 8 เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่รายล้อมไปด้วยป่าธรรมชาติรอบบริเวณสระ

8. โครงสร้างของชุมชน

8.1 ด้านการปกครอง

จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลไทรทอง  อำเภอชัยบุรี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน  มีเนื้อที่โดยประมาณ 10,107 ไร่

หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก   มีเนื้อที่โดยประมาณ 6,446 ไร่

หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม  มีเนื้อที่โดยประมาณ 2,852 ไร่

หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ  มีเนื้อที่โดยประมาณ 7,591 ไร่

หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย  มีเนื้อที่โดยประมาณ 17,334 ไร่

หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่ มีเนื้อที่โดยประมาณ 8,854 ไร่

หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพร็ง  มีเนื้อที่โดยประมาณ 4,284 ไร่

หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว  มีเนื้อที่โดยประมาณ 7,532 ไร่

8.2 ด้านประชากร 

ประชากรทั้งสิ้น  6,671 คน แยกเป็นชาย  3,377 คน  หญิง 3,294 คน  มีความหนาแน่น 65 คนต่อตารางกิโลเมตร  จำนวนครัวเรือน  2,248 ครัวเรือน ปี พ.ศ 2562

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (คน) ประชากรรวม (คน) ครัวเรือน (หลัง )

ชาย หญิง

1 บ้านบางปาน 437 478 915 351

2 บ้านสองแพรก 652 630 1,282 427

3 บ้านไทรงาม 181 171 352 115

4 บ้านควนสระ 529 516 1045 288

5 บ้านควนสินชัย 650 592 1,242 476

6 บ้านสองแพรกใหม่ 214 252 466 150

7 บ้านคลองเพร็ง 349 331 680 210

8 บ้านสระแก้ว 364 332 686 230

รวมทั้งหมด 3.377 3,294 6,671 2.248

8.3 ด้านการศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา

ที่ ชื่อโรงเรียน

 1 โรงเรียนบ้านบางปาน

2 โรงเรียนวัดสองแพรก

3 โรงเรียนบ้านควนสระ

4 โรงเรียนบ้านควนสินชัย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองแพรก

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดถ้ำหอมวิปัสสนา

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนสินชัย

4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเพร็ง

8.4 ด้านศาสนา 

วัดหรือสำนักสงฆ์ในตำบลไทรทองมี 4 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีองค์กรศาสนา ดังนี้    

1. วัดสองแพรก หมู่ที่ 2 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2. วัดถ้ำหอมธรรมาราม   หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3. สำนักสงฆ์ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4. สำนักสงฆ์บ้านควนสินชัย หมู่ที่ 5 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

9. โครงสร้างด้านเศรษฐกิจ

9.1 การเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ทำอาชีพการเกษตรเป็นส่วนมาก ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งการเกษตรที่นิยมทำกันมากได้แก่ การทำสวนยางพารา และสวนปาล์มน้ำมัน ถือเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ตำบลไทรทอง

  1. กลุ่มเลี้ยงปลา      2   กลุ่ม

2. กลุ่มเลี้ยงไก่         5  กลุ่ม

9.2 การบริการ

การบริการในพื้นที่ตำบลไทรทอง ส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพช่างเสริมสวย ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์        ช่างซ่อมรถยนต์ และขับรถโดยสารประจำทาง

9.3 การท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลไทรทอง มีดังนี้

1. ป่าธรรมชาติสระแก้ว หมู่ที่ 8 เป็นป่าอนุรักษ์ธรรมชาติตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และพันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

2. วัดถ้ำหอมธรรมาราม หมู่ที่ 4 ซึ่งเป็นถ้ำที่สวย และได้ขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. ป่าพรุเตย หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่ศึกษาสมุนไพร

4. น้ำตกโตน หมู่ที่ 7 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

5. น้ำตกทุ้งฟ้า หมู่ที่ 8 ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

6. สระ 200 ไร่ หมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ในหมู่บ้าน ชุกชุมไปด้วยปลาหลากหลายสายพันธุ์ 

7. วัดสองแพรก หมู่ที่ 2 ซึ่งเป็นศาสนสถานที่มีเรือโบราณที่ถูกขุดพบ

9.4 อุตสาหกรรม ประกอบไปด้วยโรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง

9.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

1. ปั๊มน้ำมัน 2 แห่ง

2. ร้านค้าชุมชน 2 แห่ง

3. บริษัทจำกัด 7 แห่ง

4. กลุ่มเพาะเห็ดทลายปาล์ม 2 กลุ่ม

5. กลุ่มแปรรูปอาหารประเภทผลไม้ 1 กลุ่ม

6. กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 6 กลุ่ม

11. สถานที่สำคัญ

หมู่ที่ 1 บ้านบางปาน ประกอบไปด้วย คลองวังช้าง (คลองบางปาน) โรงเรียนบ้านบางปาน และศาลาประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 2 บ้านสองแพรก ประกอบไปด้วย คลองโตรมหรือคลองสองแพรก วัดสองแพรก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสองแพรก  โรงเรียนวัดสองแพรก สถานีป้อมตำรวจประจำชุมชน และศาลาประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 3 บ้านไทรงาม ประกอบไปด้วย คลองบางปาน คลองสองแพรก และศาลาประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 4 บ้านควนสระ ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านควนสระ วัดถ้ำหอม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศาลาประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 5 บ้านควนสินชัย ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านควนสินชัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สำนักสงฆ์บ้านควนสินชัย สหกรณ์การเกษตรตำบลไทรทอง จำกัด สระเก็บน้ำ 200 ไร่ ป่าพรุเตย และศาลาประจำหมู่บ้าน

หมู่ที่ 6 บ้านสองแพรกใหม่ ประกอบไปด้วย  ศาลาประจำหมู่บ้าน ฟิตเนสประจำหมู่บ้าน  และสหกรณ์หมู่บ้าน

หมู่ที่ 7 บ้านคลองเพร็ง ประกอบไปด้วย ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ น้ำตกโตน และศาลาประจำหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 8 บ้านสระแก้ว ประกอบไปด้วย สำนักสงฆ์บ้านสระแก้ว ป่าชุมชนบ้านสระแก้ว น้ำตกทุ้งฟ้า และศาลาประจำหมู่บ้าน

12. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ของตำบล เป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในตำบล ซึ่งเมื่อการท่องเที่ยวเข้าถึง ความเจริญก็เข้าถึง และหากมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในตำบลก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกัน

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วันที่10-11 ตุลาคม 2564 วิศวกรสังคมตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้โครงการ การสร้างและส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ณ ม.5 บ้านควนสินชัย ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการที่ 2 

วันที่14-15 ตุลาคม 2564 วิศวกรสังคมตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนส่งเสริมสัมมาชีพและสร้างเสริมอาชีพใหม่ให้ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ด้านเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรม 1

29 สิงหาคม 2564 ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP

กิจกรรม 2

26 สิงหาคม 2564 จัดกิจกรรม ปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด จัดที่ ม.5 ต.ไทรทอง อ.ชัยบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

Facebook Page : https://www.facebook.com/CBT.Traithong/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://anyflip.com/lrrmx/epso

Back To Top