skip to Main Content

เขาตอก เคียนซา สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

เริ่มจากวันที่ 19 สิงหาคม 2523 ได้ตั้งตำบลเขาตอก แยกออกจากตำบลเคียนซา และได้จัดตั้งเป็นตำบลเขาตอกมาตั้งแต่ พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเคียนซา มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเกาะแก้ว บ้านเขาตอกใต้ บ้านเขาตอก บ้านคลองจัน บ้านทุ่งจูด และบ้านสี่แยกสามัคคี และยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

​(ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 จาก องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก)

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 อาจารย์ที่ปรึกษาและวิศวกรสังคมตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มีการจัดอบรมสัมมาชีพการเลี้ยงไข่ไก่อินทรีย์ให้กับชาวบ้านในชุมชนตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ 2

กิจกรรม 1

การปลูกฟ้าทะลายโจร

กิจกรรม 2

การสำรวจโควิด COVID-19 ประจำเดือน

Back To Top