skip to Main Content

บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

ตำบลบางชนะ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมชื่อ “บ้านบางชนะ”เป็นหมู่ที่ 5 ของต.บางใบไม้ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นายชิต รัศมีทัศน์ นายอำเภอสมัยนั้นได้มาปลูกสร้างบ้านเพื่อหลบภัยสงคราม ต่อมาได้มีการประกาศจัดตั้งเป็นตำบลขึ้น ชื่อว่า “ตำบลบางชนะ” ซึ่งหมายถึงชัยชนะในสงคราม เดิมตำบลบางชนะ มีชื่อเดิมว่าตำบลขยะ สาเหตุมาจากขยะที่ล้นแม่น้ำ ในภายหลังที่เรียกว่าบางขยะเพราะว่า มีวัดชื่อวัดบางขยะ และวัดนี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องของที่มาชื่อตำบลขยะ โดยตำบลขยะมีปัญหากันกับ ตำบลบางไทร    มีการขัดแย้งกันในเรื่องของพื้นที่ ทำให้ตำบลขยะเป็นฝ่ายชนะในการขัดแย้งกัน และมีการเปลี่ยนชื่อจากตำบลขยะ มาเป็น “ตำบลบางชนะ” ซึ่งหมายถึงชัยชนะในสงคราม และวัดขยะก็มีการเปลี่ยนชื่อมาเป็น “วัดบางขยาราม” และต่อมาในปี พ.ศ. 2486 มีการสร้างโรงเรียนบ้านคลองสุข”

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564 วิศวะกรสังคมตำบลบางชนะ จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1มหาวิทยาลัย) “กิจกรรมส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสัมมาชีพใหม่และเพิ่มรายได้แก่ชุมชนบางชนะ”(การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหารทะเล การควบคุมคุณภาพและสุขลักษณะสู่ตลาดออนไลน์) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางชนะ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดการทำกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่1 การส่งเสริมให้มีการตลาดสมัยใหม่ ออกแบบโลโก้ บรรจุภัณฑ์ และการขายออนไลน์ กิจกรรมที่2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กุ้งหวาน” การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบและการบรรจุ  จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้แก่ชาวบ้านและร่วมกันทดลองทำกุ้งหวานเพื่อบรรจุใส่ภาชนะและจำหน่ายแก่ชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจและ กิจกรรมที่3 มีการให้ความรู้และสาธิตวิธี “การทำไตปลาคั่วแห้ง” การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การบรรจุและการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ กิจกรรมที่4 “การทำน้ำพริกมะขามกุ้ง” การคัดเลือกวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ การบรรจุและการฆ่าเชื้อแบบพาสเจอร์ไรส์ โดยมีชาวบ้านให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี

โครงการที่ 2 

วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564  วิศวะกรสังคมตำบลบางชนะจัดโครงการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยการประยุกต์วัสดุเหลือทิ้ง เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนแก่ชุมชนตำบลบางชนะ โดยมีเป๋าหมายเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าภายในชุมชน โดยมีประชาชนและครัวเรือนที่มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลบางชนะอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน 50 คนเข้าร่วมกิจกรรม

โครงการที่ 3 

วันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 วิศวะกรสังคมตำบลบางชนะจัด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในตำบล พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเพิ่มรายได้อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้กิจกรรมจัดออกแบบแผนการท่องเที่ยวและการอบรมมัคคุเทศก์น้อยและการจัดทำสินค้าที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่หาได้ภายในตำบลบางชนะ อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าจากโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการมีความรู้ความเข้าใจก่อนเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในตำบล เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับมากที่สุด และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลังเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในตำบล เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเพิ่มรายได้ อยู่ในระดับสูงมากที่สุดและในส่วนของการประยุกต์องค์ความรู้หลังจากการเข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในตำบล เพื่อเพิ่มโอกาสในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเพิ่มรายได้ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมฝึกอบรมไปต่อยอดได้

กิจกรรม 1

การปลูกฟ้าทะลายโจร ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรม 2

COVID WEEK

Facebook Page : https://www.facebook.com/ชุมชนตำบลบางชนะ-จังหวัดสุราษฎร์ธานี-102717628875045

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : http://bitly.ws/jMEe

Back To Top