Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

น้ำรอบ พุนพิน สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

       ในสมัยสุโขทัยเป็นราชธานี เจ้าฟ้ายุวราช ได้เสด็จประพาสเมืองไชยา เพื่อมุ่งหน้าไปเมืองนครศรีธรรมราช ระหว่างทางได้ พักบริเวณลุ่มน้ำ คลองพุมดวงซึ่งแยกมาจากแม่น้ำหลวงหรือแม่น้ำตาปีช่วงนั้นเป็นฤดูแล้งพระองค์จึงให้ทหารจัดที่ตั้งที่ประทับบริเวณเกาะกลางซึ่งมีน้ำล้อมรอบต่อมาชาวบ้านจึงได้เรียกชื่อแห่งนั้นว่า บ้านน้ำรอบ บริเวณที่ทหารเหล่าองค์รักษ์ใช้เป็น ที่พักเป็นทุ่งนา ปัจจุบันได้ชื่อว่า บ้านทุ่งหลวง บริเวณที่นอนประทับเรียกว่า บ้านหัววัง ซึ่งเล่ากันว่านางสนมได้เจอเด็กหญิงผมจุกซึ่งมีลักษณะเป็นเบญจกัลยาณีทีนี้ จึงให้พ่อแม่นำเข้าเฝ้าพระราชาทรงพอพระทัยมาก และยกให้เป็นสนมเอกในเวลาต่อมา ฝ่าย พ่อ แม่ และพี่ชาย ซึ่งไม่ได้ตามเสด็จไปด้วย ต้องทนรอลูกสาวและน้องสาวอย่างทรมานเพราะความคิดถึง

       ต่อมาพี่ชายได้บวชเป็นพระศึกษาธรรมะจนเป็นที่ศรัทธาแก่คนทั่วไป มีโอกาสได้ไปแสดง ธรรมะที่กรุงสุโขทัยที่น้องสาวเป็นสนมเอกอยู่ ครั้งพอได้เจอน้องสาวก็เลยบอกเรื่องที่พ่อ แม่ตรอมใจเพราะความคิดถึงให้ฟัง นางจึงทูลพระราชากลับมาบ้านที่หัววังซึ่งพระองค์ก็มิทรงขัดแต่อย่างใด ครั้งพระองค์ทรงได้มาทอดพระเนตรเห็น ความรักความผูกพันของพ่อแม่มีต่อลูก พระองค์จึงได้สร้างวัดขึ้น 3 วัด คือ วัดถ้ำสิงขร วัดเกาะกลาง วัดเขาอานนท์  ต่อมาวัดเกาะกลางได้เกิดอุทกภัย ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างวัดขึ้นใหม่ และได้ชื่อว่า วัดน้ำรอบ

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

            วิศวกรสังคมตำบลน้ำรอบ หนึ่งตำบลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ด้านความปลอดภัยเพื่อปลูกฝังความรู้พื้นฐาน เรื่องภัยใกล้ตัวป้องกันด้วยมือเราเกี่ยวกับปฏิบัติการในโครงการสาธารณภัยประจำถิ่น และการป้องกันระงับอัคคีภัยเบื้องต้น พร้อมสาธิตการดับเพลิงโดย  นายสัณฐาน ใจเอื้อ ,นายสำรวม มณีรัตน์ ,นายนิวัตร วัฒโน และนายจิตติภณ มาศสำเภา วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี คอยให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิด ณ โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

            การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ มีอาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู อาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม คอยดูแลให้คำแนะตลอดโครงการ โดยหวังว่าประชาชนที่เข้าร่วมอบรมจะสามารถนำความรู้มาใช้ได้จริงหากต้องเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน และสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

โครงการที่ 2 

         เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 วิศวกรสังคม ต.น้ำรอบ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี นำโดย อาจารย์ปานเผด็จ นวนหนู อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ยกระดับสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP ณ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนน้ำรอบวิทยา ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดออนไลน์การเปิดร้าน E-commerce กับ Shopee การเปิดร้านบน Facebook Page  โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับประชาชนในตำบลน้ำรอบนำไปต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคต 

         สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯในครั้งนี้ทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการ ควบคุมโรคระบาด โควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข จ.สุราษฎร์ธานีอย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 3 

         เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา วิศวกรสังคมตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พลิกวิกฤต COVID-19 ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสัมมาชีพใหม่ เพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน  ได้แก่ กิจกรรมอบรมส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้ชีวิตและการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการทำปุ๋ยหมักชีวภาพแบบแห้งและการใช้ประโยชน์  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างอาชีพให้คนในชุมชนการเพาะเห็ด  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมี นางปัญจา ชูช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลน้ำรอบและเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในจัดการอบรม

        การจัดอบรมในครั้งนี้วิศวกรสังคมตำบลน้ำรอบได้รับเกียรติจาก คุณครูพีรพงษ์ ทรรพคช ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรอบวิทยาและคณะครูโรงเรียนน้ำรอบวิทยาเข้าร่วมและเป็นประธานในพิธี  ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี คุณครูเพชรี เพชรน้อย คุณครูประจำโรงเรียนน้ำรอบวิทยา  บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การดำรงชีวิต การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง  และคุณกนกวรรณ เทียมยม เกษตรกรตัวอย่างจากไร่พิมล ตำบลน้ำรอบ บรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพแบบแห้งจากวัสดุเหลือทิ้งในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพาะเห็ด โดย คุณสุธาทิพย์ เพ็งทอง จากกลุ่มวิสาหกิจเห็ดขุนเล เพื่อเสริมสร้างอาชีพในครัวเรือน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและลงมือปฏิบัติ  ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ยังไม่เบาบางลง แต่การอบรมและการเรียนรู้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก ภายใต้มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 4 

        เมื่อวันที่  20-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา วิศวกรสังคมตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พลิกวิกฤต COVID-19 ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชน โดยชุมชนเพื่อชุมชน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  โดยมี นางปัญจา ชูช่วย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลน้ำรอบและเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในจัดการอบรม

        การจัดอบรมในครั้งนี้วิศวกรสังคมตำบลน้ำรอบได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพงศ์พล ปลอดภัย อาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวและการส่งเสริมการทาองเที่ยวในชุมชน และคุณเคลื่อน อินทชาติ ปราชญ์ชาวบ้าตำบลน้ำรอบ บรรยายร่วมกับพระอาจารย์ทอง แห่งวัดวิหารเจริญสุข เรื่องการท่องเที่ยงเชิงประวัติศาสตร์ชุมชน ที่มาความเป็นมาของตำบลน้ำรอบและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในชุมชนให้กับผู้เข้าร่วมอบรม   ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ยังไม่เบาบางลง แต่การอบรมและการเรียนรู้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่หยุดชะงัก ภายใต้มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

Facebook Page : https://www.facebook.com

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://anyflip.com/kdamk/muoh/

Back To Top