Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด *

เทศบาลตำบลเขานิพันธ์

ตำบลเขานิพันธ์ เดิมแยกมาจากตำบลทุ่งหลวงและตำบลคลองฉนวน สาเหตุที่เรียกตำบลเขานิพันธ์ เนื่องจากพื้นที่ตำบลมีที่ราบสูง มีภูเขาหลายแห่ง ชื่อเรียกก็แตกต่างกัน และในจำนวนนี้ชื่อเขานิพันธ์ เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีประชาชนอาศัยอยู่บริเวณภูเขาลูกนี้อย่างหนาแน่น เมื่อแยกตำบลจึงใช้ชื่อ “เขานิพันธ์” เป็นชื่อของตำ

การก่อตั้งเทศบาล เทศบาลตำบลเขานิพันธ์เดิมเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลเขานิพันธ์ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2547 โดยสำนักงาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของชุมชน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบสูง บริเวณด้านทิศใต้ของตําบลมีภูเขาขนาดเล็ก ได้แก่ เขาพระ เขาหน้าแดง สำหรับลำน้ำที่สําคัญ ได้แก่ คลองลำพลา และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพื้นที่ประมาณ ร้อยละ 90 ของพื้นที่ตําบล ส่วนใหญ่เป็นยางพารา รองลงไปคือปาล์มน้ำมัน และไม้ผล ส่วนพื้นที่ป่าไม้พบบางส่วน ทางด้านทิศใต้ของตําบล สําหรับพื้นที่ชุมชนส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณทิศตะวันออกและบริเวณตอนกลาง ของตําบลตามริมแนวถนนสายหลักที่ผ่านพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และตำบลดุสิต ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพแผนที่/ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบล

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) 

ทีมวิศวกรสังคมตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2564 ณ เทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) 

ทีมวิศวกรสังคมตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จัดโครงการสร้างสัมมาชีพใหม่ให้กับคนในชุมชน ในตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยได้ทำการผลิตฮอร์โมนเร่งดอกเร่งผลและฮอร์โมนสังเคราะห์แสงขึ้น ในวันที่ 23-24 ตุลาคม 2564

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

ทีมวิศวกรสังคมตำบลเขานิพันธ์ ลงพื้นที่เพื่อวัดพื้นที่และเคลื่อนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดโครงการ “โครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ แก้มลิง ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top