Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

น้ำพุ นาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี แยกมาจากตำบลท่าชี เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2529

และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีหมู่บ้านทั้งหมด

จำนวน 6 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง

หมู่ที่ 2 บ้านน้ำพุ

หมู่ที่ 3 บ้านนายาว – ดอนสร้อยทอง

หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย

หมู่ที่ 5 บ้านหนองต้อ

หมู่ที่ 6 บ้านควนใหม่

ตำบลน้ำพุมีพื้นที่ประมาณ 34.42 ตารางกิโลเมตร หรือ 21,516 ไร่

อาณาเขตของตำบล

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับเทศบาลเมืองนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำบลน้ำพุ มีจำนวนทั้งหมด 6 หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,651 คน

แยกเป็นชาย 2,760 คน หญิง 2,891 คน

เเผนที่ตำบลน้ำพุ

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น)

ทางวิศวกรสังคมตำบลน้ำพุ ดำเนินการจัดโครงการการพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (การทำเครื่องแกง) ซึ่งทางวิศวกรสังคม ได้เข้าไปพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในกรรบรรจุเครื่องแกง และได้ออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ให่น่าสนใจ เพื่อเพิมจุดขายให้กับสัมมาชีพ

ครงการที่ 2 (ข่าวสั้น)

โครงการ การพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่(พืชกระท่อม) เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งทางวิศวกรสังคมตำบลน้ำพุ ได้เข้าไป ดำเนินโครงการการพัฒนาสัมมาชีพเดิม และสร้างองค์ความรู้สัมมาชีพใหม่ การทำลูกประคบจากพืชกระท่อม เพื่อเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการดำเนินโครงการ มีท่านวิทยากร มาให้ความรู้เกี่ยวกับพืชกระท่อมให้แก่ชาวบ้าน และมีการสอนวิธีการทำลูกประคบสมุนไพรจากพืชกระท่อม เพื่อให้ชาวบ้านและครัวเรือนยากจน มีรายได้เพิ่มขึ้น

กิจกรรมอื่น ๆ

1.การปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ทีมวิศวกรสังคมตำบลน้ำพุ ร่วมกันปลูก ฟ้ำทะลายโจร ณ ที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวนต้น 160 ต้น โดยประมาณ ในพื้นที่ทั้งหมด 9 ตารางเมตร

2.ทีมวิศวกรสังคม ร่วมลงพื้นที่ช่วงทางองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สร้างฝายกั้นน้ำ ในโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลน้ำพุ ประจำปี 2564

Facebook Page (ลิงก์) : วิศวกรสังคม ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร

E-Book หนังสือประวัติศษสตร์ (ลิงก์ : http://online.anyflip.com/slcpx/avlk/mobile/index.html

Back To Top