Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด *

ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู   ตั้งอยู่ในเขตอำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  อยู่ทางทิศเหนือของอำเภอพระแสง  อยู่ห่างจากอำเภอพระแสง   10  กิโลเมตร  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  มีฐานะเป็นนิติบุคคลโดยได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลสาคู  เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจนุเบกษา  วันที่  25  ธันวาคม  2539  เล่ม  113  ตอนพิเศษ 52  โดยใช้แนวเขตของตำบลซึ่งมีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ

ติดต่อตำบลพ่วงพรหมคร  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำคลองเหียน  ตรงกับกึ่งกลางบางน้ำดำบริเวณพิกัด NK  161540  ไปตามกึ่งกลางลำคลองเหียน  มุ่งไปทางทิศตะวันออกผ่านบ้านบางใหญ่ จนถึงหลักปักเขตที่ดินนายฉิก  สุขใจ  บริเวณพิกัด  NK 211528  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ ประมาณ  6  กิโลเมตร  

ทิศตะวันออก

          ติดต่อตำบลอิปัน  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักปักเขต  ที่ดินนายฉิก  สุขใจ   บริเวณพิกัด   NK 211528  ไปทางทิศใต้ถึงบางไฟไหม้    ลงไปถึงกึ่งกลางลำห้วย ทางทิศใต้ตามแนวเขตสำนักสงฆ์จนถึงที่  นายจรูญ  เพชรชำนาญ  ผ่านที่ดิน นายปรีชา  อนุกูล  กับนายดำรงค์  พลายด้วง  และตัดข้ามถนนสายพระแสง – กระบี่  ที่บริเวณพิกัด NK 205465  ระยะทาง 8  กิโลเมตร  จากบริเวณพิกัด NK 219458 ระยะทาง 1.5  กิโลเมตร  มุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ตามแนวกึ่งกลางสายบางรูป  จนถึงกึ่งกลางลำคลองอิปัน  บริเวณพิกัด NK 208435  ระยะทาง 2.8  กิโลเมตร  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออก ประมาณ  12.3  กิโลเมตร

ทิศใต้

          ติดต่อตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำคลองอิปัน ที่บริเวณพิกัด NK 208435 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวลำคลอง จนถึงบริเวณพิกัด NK 178446  เป็นจุดสิ้นสุด  รวมระยะทางด้านทิศใต้  ประมาณ  4  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก

          ติดต่อตำบลไทรขึง  อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำคลองอิปัน  ที่บริเวณพิกัด  NK 178446  ขึ้นไปทางทิศเหนือ  ตามแนวกึ่งกลางบางน้ำดำไปบรรจบ คลองบอด บริเวณพิกัด NK  161494  ระยะทาง  7  กิโลเมตร  จากบริเวณพิกัด NK 161494  ตรงไปทางทิศเหนือตามแนวลำคลอง  จนถึงบริเวณพิกัด  NK  161540  ระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ   5  กิโลเมตร

          เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาคู  มีพื้นที่ประมาณ  38,750  ไร่  หรือประมาณ  62  ตารางกิโลเมตร  ข้อมูลจากหนังสือข้อมูลสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี  2542  โดยกองราชการส่วนตำบล กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) *

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำไก่เชียงสูตร มรส.

 กิจกรรมการดำเนินงาน บรรยายหัวข้อ การแปรรูปเนื้อสัตว์ โดย อาจารย์ณันญรัตน์ คุ้มครอง

อาจารย์นัสวัล บุญวงค์

น.ส.กชพรรณ  รักเมือง และช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติการทำไก่เชียงสูตรมรส. โดยมีครัวเรือนยากจน 15 ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ และมีการแจกอุปกรณ์การทำไก่เชียงเพื่อนำไปต่อยอด

โครงการ การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว (พัฒนาศักยภาพกรรมการบริหารหมู่บ้าน แกนนำ ปราชญ์ชุมชน เยาวชน OTOP ผู้ประกอบการ ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และจัดทำสื่ออัตลักษณ์ของชุมชนเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว) ตำบลสาคู อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ 2564

ณ ที่พักสงฆ์ศาลาพ่อท่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู   อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บรรยาย หัวข้อ เส้นทางการท่องเที่ยวรายตำบล โดย ดร.กฤษณะ ทองแก้ว

เริ่มเวทีการสร้างแหล่งท่องเที่ยว ตำบลสาคู และรวบรวมข้อมูลการขับเคลื่อนเพื่อ 

สำรวจทรัพยากรในพื้นที่ ตำบลสาคู เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 

โดย นายณรงศักศ์ ชูภักดิ์  

ครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

กิจกรรม Covidweek ได้มีการทำแมสเพื่อแจกให้ชาว และทำความสะอาด วัด และโรงเรียนสาคูมิตรภาพที่195

โครงการที่ 4 (ข่าวสั้น)

ปลูกฟ้าละลายโจร  ที่พักสงฆ์ศาลาพ่อท่าน หมู่ที่ 4 ตำบลสาคู   อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 118 ต้น 4เมตร 50ซม. ยาว6 เมตร

กิจกรรมอื่น ๆ

กิจกรรมจบโครงการ

Back To Top