Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

1. ลักษณะที่ตั้ง 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชี ตั้งอยู่ 9/20 หมู่ที่ 2 ตําบลท่าชี อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 ซึ่งได้กําหนดให้มีหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง เรียกว่า องค์การบริหารส่วนตําบล มี ฐานะเป็นนิติบุคคลและมีพื้นที่รับผิดชอบตําบลท่าชี มีจํานวน 6 หมู่บ้าน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่า การอําเภอบ้านนาสาร ห่างจากที่ว่าการอําเภอบ้านนาสารระยะทาง 14 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุ ราษฎร์ธานีระยะทาง 65 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ ถนนสาย 41 ระยะทาง 710 กิโลเมตร การเดินทางไปมา ภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล และ พื้นที่ใกล้เคียงใช้การสัญจรทางบก เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล ขนาดกลางซึ่งมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ด้วยศักยภาพและทรัพยากรของท้องถิ่นตามคําขวัญขององค์การ บริหารส่วนตําบลท่าชี “อนุรักษ์จันทน์กะพ้อ ถิ่นเกิดก่อปลาเม็ง แหล่งนกและสัตว์น้ำ งดงามด้วยธรรมชาติ พุทธศาสตร์รุ่งเรือง ฟูเฟื่องทรัพยากร” ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ         จดตําบลเขาตอก อําเภอเคียนซาและตําบลบ้านนา อําเภอบ้านนาเดิม 

ทิศใต้              จดตําบลควนศรี อําเภอบ้านนาสาร 

ทิศตะวันตก    จดตําบลอรัญคามวารี อําเภอเคียนซา 

ทิศตะวันออก  จดตําบลน้ำพุ อําเภอบ้านนาสาร

เนื้อที่ 

ตําบลท่าชีมีเนื้อที่ประมาณ 77.80 ตารางกิโลเมตรหรือ 48,625 ไร่

โดยมีจำนวน 6 หมุ่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านนาควน

หมู่ที่ 2   บ้านนาลึก

หมู่ที่ 3    บ้านบนควน

หมู่ที่ 4     บ้านนาใหม่

หมู่ที่ 5     บ้านยูงงาม

หมู่ที่ 6     บ้านทุ่งตำเสา

สภาพภูมิประเทศ 

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำตาปี มีห้วย หนอง คลอง บึง เป็นพื้นที่ราบลุ่มและ มีพื้นที่ 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ทั้งหมดเหมาะสําหรับทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ และปลูกพืช ผักผลไม้ สภาพป่าเป็นป่าพรุอุดมสมบูรณ์ ไปด้วยปลาน้ำจืดนานาชนิด 

สภาพภูมิอากาศ 

องค์การบริหารส่วนตําบลท่าชีได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งทําให้มีช่วงฤดูฝนยาวนานและ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านทําให้ฤดูร้อนและฤดูฝนระยะเวลาใกล้เคียงกัน ฤดูฝนมีน้ำมากเกินไปและฤดูร้อนเกิด การขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมุ่บ้าน มีพื้นที่อยู่ในตำบลเทศบาลตำบลท่าชี ดังนี้

หมู่ที่ 1   บ้านนาควน                   ผู้ปกครอง    นางสาวปริทัศน์     อินทร             ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 2   บ้านนาลึก ผู้ปกครอง     นายสงวนศักดิ์      แก้ววิรัช   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 3    บ้านบนควน ผู้ปกครอง     นายวิทยา              บุญเจริญ   ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 4     บ้านนาใหม่ ผู้ปกครอง      นายจักรินทร์       ถุงทอง            กำนันตำบลท่าชี

หมู่ที่ 5     บ้านยูงงาม ผู้ปกครอง      นายประเสริฐ       ถิ่นเทพา ผู้ใหญ่บ้าน

หมู่ที่ 6     บ้านทุ่งตำเสา ผู้ปกครอง      นายวิเชษฐ์          เหมือนใจ ผู้ใหญ่บ้าน

3. การศึกษา

โรงเรียนประถม 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนบ้านนาควน        หมู่ที่ 1   

2. โรงเรียนวัดท่าเจริญ หมู่ที่ 2

3. โรงเรียนบ้านยูงงาม หมู่ที่ 5

4. โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา หมู่ที่ 6  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยูงงาม  หมู่ที่ 5

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าชี   หมู่ที่ 2

4. สาธารณสุข

– โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าชี  จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านนาลึก  หมู่ที่ 2 

5. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

    5.1 การนับถือศาสนา

    ประชาชนในตำบลท่าชี นับถือศาสนาพุทธ   โดยมีศาสนสถาน 2 แห่ง ได้แก่

    1. วัดท่าเจริญ  หมู่ที่ 2

    2. วัดชัยศรีรัตนธรรมาราม  หมู่ที่ 6 

   5.2 ประเพณี

    1. แห่เทียนพรรษา

    2. งานสรงน้ำพ่อท่านจันทร์

    3. ประเพณีเดือนสิบ แห่กระจาด

    4. ประเพณีสงกรานต์

    5. ประเพณีลอยกระทง

6. แหล่งท่องเที่ยว

    1. แม่น้ำตาปี

    2. ทุ่งเปียน

    3. สวนป่าหนองหญ้าปล้อง

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) *

1.ในวันที่4 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าชี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสัมมาชีพเเละสร้างทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนหรือครัวเรือนที่มีรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าชี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผลิตภัณฑ์แหนมปลาเเละแหนมหมู และไส้กรอกอีสาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พราวตา จันทโร และ อ.ดร.รวงนลิน เทพนวล เป็นวิทยากร  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564

ณ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าชี ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมสัมมาชีพเเละสร้างทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนหรือครัวเรือนที่มีรายได้ในพื้นที่ตำบลท่าชี ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ผลิตภัณฑ์จักสาน

ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) *

เมื่อวันที่20 -21 ตุลาคม 2564 ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าชี ได้จัดกิจกรรมการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ รต. พงศ์พล ปลอดภัย อดีตผู้ใหญ่เสรี ถุงทอง ผอ.ปราโมทย์ ชูแก้ว และผู้ช่วยผู้ใหญ่ประภาส สำเภา เป็นวิทยากรเล่าประวัติความเป้นมาของตำบลท่าชี และร่วมออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ตำบลท่าชี  ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

วันนี้ (12 พฤศจิกายน  2564 ) ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าชี ได้จัดกิจกรรมการสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนและการท่องเที่ยวชุมชนเชิงประวัติศาสตร์ในพื้นที่ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร 

ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์เมธินี ศรีกาญจน์ 

และ ดร.วิรัตน์  ทองแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการใช้โปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อโฆษณาบนสื่อออนไลน์และการสร้างคอนเทนต์สำหรับการขายสินค้าออนไลน์บน Facebook Shopee และ Lazada ในรูบแบบออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM meeting

กิจกรรมอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2564  ทีมวิศวกรสังคมตำบลท่าชี ได้ลงพื้นที่จัดโครงการการส่งเสริมสิ่งเเวดล้อม (Circular Economy) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

ณ ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Back To Top