skip to Main Content

กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบล

เมื่อคราวศึกถลางทัพไทยแตกพ่ายแก่กองทัพพม่าผู้คนนี้      

สงครามเดินทางมาสงครามเดินทางมาทางทิศตะวันออกมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านทุ่งสะท้อนได้ เห็นหวานพรวนมีมากจึงตัดหนากหวายพรวนมาทำที่ดักปลาตามร่องน้ำสานให้ปากกว้างเครื่องมือนี้ เรียกว่าเปาต่อมาได้มีประกาศให้ทุกแห่งที่มีคนอาศัยตั้งชื่อหมู่บ้านชาวบ้านเห็นมี เปาที่ใช้ทำงานหาเลี้ยงปากท้องจึงพี้อมใจตั้งชื่อว่าเปา ต่อมาได้สถาปนาเป็นตำบลเลยเพิ่มเลยเพิ่มคำว่ากระขึ้นมาเพื่ เพื่อให้คำดูสวยยิ่งขึ้น

แผนที่

อิฟกราฟิก

ครงการที่ 1 

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา วิศวกรสังคมตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พลิกวิกฤต COVID-19 ดำเนินการจัดโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนตำบลกะเปา สัมมาชีพใหม่ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล (ผลิตสบู่น้ำผึ้งขมิ้น ไตปลาแห้ง และยาดมสมุนไพร)โดยใช้สื่อดิจิทัลส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้เพิ่มให้แกชุมชน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ อภิสรา ธนาพงภิชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลกะเปา และเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในจัดการอบรม

        การจัดอบรมในครั้งนี้วิศวกรสังคมตำบลกะเปา ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี ผศ.พงศกร สยามมล คุณเพ็ณพร รัชชะ และ คุณตา จำรัสขาวจิตร  บรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาสูตรมาตรฐานเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำ “น้ำพริกไตปลาแห้ง” ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และความปลอดภัยในอาหาร และบรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาสูตรมาตรฐานเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอน “การแปรรูปวัสดุในท้องถิ่น” สบู่น้ำผึ้งขมิ้นและยาดมสมุนไพร” ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและความปลอดภัยในอาหาร และบรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง เพื่อเสริมสร้างอาชีพในครัวเรือน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและลงมือปฏิบัติ  ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ยังไม่เบาบางลง แต่การอบรมและการเรียนรู้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก ภายใต้มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

โครงการที่ 2 

เมื่อวันที่ 20-22 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา วิศวกรสังคมตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้พลิกวิกฤต COVID-19 ดำเนินการจัดโครงการยกระดับศักยภาพชุมชนตำบลกะเปา สัมมาชีพใหม่ ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล (ผลิตสบู่น้ำผึ้งขมิ้น ไตปลาแห้ง และยาดมสมุนไพร)โดยใช้สื่อดิจิทัลส่งเสริมการตลาด สร้างรายได้เพิ่มให้แกชุมชน  ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ อภิสรา ธนาพงภิชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลกะเปา และเป็นผู้ดูแล และให้คำแนะนำในจัดการอบรม

        การจัดอบรมในครั้งนี้วิศวกรสังคมตำบลกะเปา ได้จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมี ผศ.พงศกร สยามมล คุณเพ็ณพร รัชชะ และ คุณตา จำรัสขาวจิตร  บรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาสูตรมาตรฐานเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอนการทำ “น้ำพริกไตปลาแห้ง” ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน และความปลอดภัยในอาหาร และบรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการศึกษาสูตรมาตรฐานเรียนรู้เทคนิคและขั้นตอน “การแปรรูปวัสดุในท้องถิ่น” สบู่น้ำผึ้งขมิ้นและยาดมสมุนไพร” ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและความปลอดภัยในอาหาร และบรรยายประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคเลือกซื้อวัตถุดิบในการทำน้ำพริกไตปลาแห้ง เพื่อเสริมสร้างอาชีพในครัวเรือน ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและลงมือปฏิบัติ  ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดในขณะนี้ยังไม่เบาบางลง แต่การอบรมและการเรียนรู้ยังคงเดินหน้าต่อไปได้ไม่หยุดชะงัก ภายใต้มาตรการคัดกรองการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรม

ปลูกฟ้าทลายโจร

Facebook Page : https://www.facebook.com/u2tkapao10/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/brcb/ahmm/#p=1

Back To Top