Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง - 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233

Warning: mkdir(): Permission denied in /home/sruu2t/public_html/wp-content/plugins/download-manager/src/__/FileSystem.php on line 233
skip to Main Content

หาดส้มแป้น เมืองระนอง ระนอง

ประวัติตำบล

ตำบลหาดส้มแป้น เดิมเป็นแหล่งแร่ดีบุกที่สำคัญของจังหวัดระนอง และได้มีชาวจีนกลุ่มหนึ่งเดินทางเข้ามาทำเหมืองแร่ แล้วกลับออกไป และได้บอกกับเจ้าเมืองระนองในขณะนั้นว่าที่ “ห้วยซัมเปี้ยน” มีแร่อุดมมาก คำว่า ”ห้วยซัมเปี้ยน” เป็นภาษาจีน แปลว่าลึกเข้าไปในหุบเขาชาวบ้านเรียกว่า “ห้วยซัมเปี้ยน” ต่อมา เพี้ยนเป็น “หาดส้มแป้น” และชื่อนี้เป็นที่แปลกใจของผู้มาท่องเที่ยวจังหวัดระนองเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวส่วนมากคิดว่าเป็นชื่อหาดทราย ทำให้ต้องเข้ามาเยี่ยมชมในตำบลหาดส้มแป้น เป็นเหตุให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดระนอง 

วัดหาดส้มแป้น มีหลวงพ่อคล้าย ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านตำบลหาดส้มแป้น และเป็นสถานที่เลี้ยงปลาพลวง ปลาน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่และหายาก เป็นปลาตระกูลเดียว กับปลาคราฟของญี่ปุ่น

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

กิจกรรมอบรม เชิงปฎิบัติการ การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน,OTOP

โครงการที่ 2 

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ ในโครงการส่งเสริมสัมมาชีพและสร้างทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชนหรือครัวเรือนที่มีรายได้น้อย

โครงการที่ 3 

กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ การยกระดับและการส่งเสริมการท่องเที่ยว

เชิงธรรมชาติ

กิจกรรม 1

การปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ในพื้นที่ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

กิจกรรม 2

COVID WEEK ตำบลฟาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Facebook Page : https://www.facebook.com/พาไปหลง-หาดส้มแป้น-105536395090210/

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.anyflip.com/lclty/rzeu/mobile/index.html

Back To Top