skip to Main Content

พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลพ่วงพรมคร 

จากคำบอกเล่าของผู้อาวุโสได้เล่าต่อๆ กันมา กล่าวว่าในอดีตบุคคลกลุ่มแรกที่ได้เข้ามาอาศัย อยู่ในตำบลนี้มีชื่อว่า ตาพ่วง ยายพรม โดยทั้งสองเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงตั้งชื่อสถานที่นี้ว่า พ่วงพรมคร บ้างก็กล่าวว่าในอดีตนั้นมีผู้คนอพยพมาจากหลายพื้นที่โดยส่วนใหญ่มาจากจังหวัด นครศรีธรรมราช และมาอาศัยอยู่บริเวณริมลุ่มแม่น้ำตาปี (ปัจจุบันคือหมู่ที่ 5 บ้านคลองโร) ในสมัย นั้นการเดินทางยากลำบากจึงต้องเดินทางโดยเรือ แต่เนื่องด้วยกระแสน้ำไหลรุนแรงทำให้ต้องพ่วงเรือ หลายๆลำเข้าด้วยกันจึงทำให้เรียกชื่อตำบลนี้ว่าพ่วงพรมคร 

ที่ตั้ง

ตำบลพ่วงพรมคร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอเคียนซา จังหวัด สุราษฎร์ธานี ระยะทางห่างจากตัวอำเภอประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากตัวเมืองจังหวัด สุราษฎร์ธานี ประมาณ 65 กิโลเมตร 

มีอาณาเขตติดต่อกับอาเภอใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  จดตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา 

ทิศใต้   จดตำบลอิปัน และตำบลสาคู อำเภอพระแสง 

ทิศตะวันออก  จดแม่น้ำตาปี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร 

ทิศตะวันตก จดตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา 

 เนื้อที่ ตำบลพ่วงพรมครมีเนื้อที่ทั้งหมด 137,500 ไร่ (ประมาณ 220 ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราชพัสดุ 

เนื้อที่ของเกษตรกรที่ได้รับหนังสืออนุญาตใหเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินรวม 3,073 ราย จำนวน 39,876 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา

แผนที่

อินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2564 

พวกเราทีมวิศวกรสังคม ตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวบ่อถ่านศิลาสยาม ออนไลน์ ร่วมกับวิทยากร นายสมบูรณ์ ด้วงเรือง มาให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบ่อถ่านหินและมีการถ่ายภาพบริเวณบ่อถ่านศิลาและสัมภาษณ์วิทยากรในสถานที่จริงเพื่อนำข้อมูลลงเว็บไซต์

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านพรหมรังสิต ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ พงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โดยผู้เข้าร่วมทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขตำบลพ่วงพรมครอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ : โดยวิศวกรสังคมตำบลพ่วงพรมคร

ประชาสัมพันธ์ : ชื่อคนดูแลเพจ รายงานข่าว

#ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

#U2TSRU

โครงการที่ 2 

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 

พวกเราทีมวิศวกรสังคม ตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดกิจกรรมสัมมาชีพ นำ้พริกกระชาย โดยมีนายเฉลียว งามประดิษฐ์ เป็นวิทยากร มาให้ความรู้ สอนวิธีการทำนำ้พริกกระชาย ร่วมกับครัวเรือนยากจนและชาวบ้าน 

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 6 บ้านพรหมรังสิต ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีอาจารย์ พงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ เป็นที่ปรึกษาโครงการ

โดยผู้เข้าร่วมทุกคนต้องผ่านการตรวจคัดกรองตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขตำบลพ่วงพรมครอย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ภาพ : โดยวิศวกรสังคมตำบลพ่วงพรมคร

ประชาสัมพันธ์ : 

#ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

#มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี

#U2TSRU

โครงการที่ 3 

ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 พวกเราทีมวิศวกรสังคมตำบลพ่วงพรมคร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP โดยมี นางสาวิตรี ช่วยเกลี้ยง และนางสาวเยาว์ลักษณ์ อ่อนอ้อน  เป็นวิทยากรให้ความรู้การทำข้าวไร่ มีการอบรมเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาแพคเกจเพื่อให้น่าเป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น  ได้มีการบูรณาการร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 11 บ้านห้วยลึก ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีนายพงษ์ธิศักดิ์ ชอบทำกิจ เป็นที่ปรึกษาโครงการ รับผิดชอบในการจัดทำกิจกรรม โดยผู้เข้าร่วมทุกคน ต้องผ่านการคัดกรองสตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขตำบลพ่วงพรมคร อย่างเคร่งครัดอีกด้วย 

ภาพ : โดยวิศวกรสังคมตำบลพ่วงพรมคร ประชาสัมพันธ์ นางสาวสาวินี อินทะมู  ผู้รายงานข่าว 

#ศูนย์ประสานงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

#มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี

#U2TSRU

กิจกรรมอื่น ๆ 

1.U2T COVID-19 WEEK

Facebook Page : https://web.facebook.com/u2tpuangpromkorn

E-Book หนังสือประวัติศาสตร์ : https://online.pubhtml5.com/srvu/slur/#p=2

Back To Top