skip to Main Content

บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด

“บ้านส้อง” มาจากคำว่า “ซ่อง” ในสมัยก่อนราวรัชกาลที่ 1 ได้มีข้าศึกคือ พวกพม่ายกทัพมาจากทางใต้ ในฐานะที่เมืองเวียงสระเป็นหัวเมืองเหมือนกัน ก็รวบรวมซ่องสุมกำลังผู้คนในพื้นที่ ฝึกอาวุธเพื่อต่อสู้กับพม่า ต่อมา พ.ศ. 2495 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้สร้างทางรถไฟมายังตำบลบ้านส้อง ในช่วงเวลาก่อสร้างทำทางรถไฟ ในพื้นที่แห่งนี้มีซ่องโจรชุกชุมมากทำให้มีการปล้นจี้พวกทำทางรถไฟ ครั้นเวลาสถานีรถไฟแล้วเสร็จเรียบร้อย ก็ตั้งชื่อว่าสถานีบ้านส้อง เลยเรียกว่าชุมชน บ้านส้อง เป็นต้น

ตำบลบ้านส้อง คือ “ตำบลเก่าแก่” ตำบลหนึ่งของอำเภอ “เวียงสระ” ในเขตการปกครองจังหวัด “สุราษฎร์ธานี” โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันได้ว่า เมืองนี้แต่เดิม เคยเป็นแหล่งชุมชนโบราณที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคใต้ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน สืบทอดถึงอาณาจักร “ศรีวิชัย” เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลาได้เป็นพันปี จากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี หากเดินทางมาโดยรถยนต์ ระยะทางประมาณ 69 กิโลเมตร ก็ถึงตัวอำเภอเวียงสระ หรือจะเดินทางมาโดยทางรถไฟไปลงที่สถานีรถไฟ “บ้านส้อง” ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศยกฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลและยุบรวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลตำบล ทำให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านส้องยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2547 เป็นต้นไป

เเผนที่ตำบลบ้านส้อง

ตัวอย่างอินโฟกราฟิก

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น)

วันที่ 5-6 ตุลาคม 2564 ทางวิศวกรสังคมตำบลบ้านส้อง ได้จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับสัมมาชีพครัวเรือนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กับโครงการเพาะเห็ด

ขอขอบคุณ นายคนองศิลป์ ชิตรกุล นายกเทศบาลตำบลบ้านส้องที่อำนวยสถานที่ ณ เทศบาลตำบลบ้านส้องในการจัดอบรม และขอขอบคุณ คุณบุญเลิศ ไชยคง ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมการเพาะเห็ดในครั้งนี้

การจัดอบรมเพาะเห็ดในครั้งนี้จะมีเห็ด 2 ชนิด ได้แก่ เห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนู เพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ครัวเรือนยากจนเป็นหลัก ให้ เกิดการสร้างรายได้ต่อการเลี้ยงชีพและมีวิทยากรมาอธิบายการเพาะเลี้ยงเห็ดพร้อมสาธิตวิธีการดูแลและขั้นตอนในการเพาะต่างๆ ซึ่งทำให้ประชาชนที่เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและนำเห็ดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งมีคู่มือการเพาะเห็ดเพื่อเป็นแนวทางในการทำความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจบโครงการนี้ไปจะทำให้ครัวเรือนยากจนได้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ทางวิศวกรสังคมได้จัดสถานที่ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน ที่สำคัญต้องขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่สละเวลาเพื่อเข้ารับการอบรม ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับพวกเรา U2T ตำบลบ้านส้องได้ส่งเสริมและยกระดับครัวเรือนของทุกท่าน

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น)

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. วิศวกรสังคมตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนวัตวิถี “กิจกรรมการท่องเที่ยว และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน” ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ขอขอบคุณ นายคนองศิลป์ ชิตรกุล นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง ที่อำนวยสถานที่ในการจัดอบรม และขอขอบคุณ คุณอาภรณ์ เทพทุ่งหลวง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธีในการจัดอบรม และขอขอบคุณ ผศ.ดร. สิญาธร นาคพิน เเละ นาย ธนดล หนูน้อย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ และ อาจารย์เจตนัยธ์ เพชรศรี เป็นอาจารย์ประจำตำบลบ้านส้อง และเป็นผู้ดูแล ให้คำปรึกษาในการอบรม

การจัดอบรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ทาง U2T ขอขอบคุณ ผู้นำกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของชุมชน ที่ได้นำเสนอข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และเเลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีท่านวิทยากรคอยช่วยชี้เเนะเเนวทาง แก้ไขปัญหา และเพิ่มเติมแนวคิดใหม่ๆ แก่ผู้นำของแหล่งท่องเที่ยวในเเต่ละพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึ้น และแก้ไขปัญหาต่างๆในภาพรวม

ทั้งนี้ทางวิศวกรสังคมได้จัดสถานที่ตามมาตรการป้องกัน Covid-19 เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัดและสวมหน้ากากอนามัยทุกคน และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้นำท่องเที่ยวทุกท่านที่สละเวลาเพื่อเข้ารับการอบรม ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจกับพวกเรา U2T ตำบลบ้านส้อง

โครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 หลังจากจัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับสัมมาชีพครัวเรือนยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 กับโครงการเพาะเห็ด

ประชาชนที่ได้รับเห็ดไปแล้วส่งผลงานผ่านกลุ่ม application line การเพาะเลี้ยงเห็ดและการจัดสรรโรงเพาะเห็ดแบบสวยงามมากเลยคะ พวกเราU2T ตำบลบ้านส้องขอชื่นชมผลงานของประชาชนทุกๆคนเลยนะคะ เป็นภาพที่ประทับใจที่ได้เห็นประชาชนคนบ้านส้องให้ความร่วมมือกับพวกเราU2Tตำบลบ้านส้อง

โครงการที่ 4 (ข่าวสั้น)

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 วันนี้ทีมวิศวกรสังคมตำบลบ้านส้อง พร้อมด้วยนายเจตนัยธ์​ เพชรศรี อาจารย์ที่ปรึกษา และ นายธนดล หนูน้อย ได้ลงพื้นที่ท่องเที่ยวสีเขียวของตำบลบ้านส้อง ซึ่งเห็นถึงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และทัศนียภาพที่สวยงาม โดยสถานที่แรกที่ได้เข้าไปเยี่ยมชม คือ

”อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น” หมู่ที่ 17 ตำบลบ้านส้อง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพอากาศสดชื่น เย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างมาก ซึ่งทางอุทยานมีบ้านพัก และสถานที่กางเต็นท์บริการ แต่นักท่องเที่ยวต้องเตรียมอุปกรณ์การพักแรมไปด้วย (แต่ในช่วงนี้ทางอุทยานยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไป เนื่องจากมีฝนตก อาจทำให้น้ำป่าไหลหลาก และเกิดอันตรายได้) ต่อมาทางทีมงานวิศวกรสังคมได้มุ่งหน้าไปยังสถานที่ต่อไปคือ “สวนเอเดน” หมู่ 2 ตำบลบ้านส้อง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะแก่การพาครอบครัว หรือพาเพื่อนมาพักผ่อนหย่อนใจ โดยการรับประทานอาหารริมน้ำ บอกได้คำเดียวว่า “ฟินกับบรรยากาศมากๆ”

ต้องขอบคุณทุกสถานที่ที่ได้อำนวยสถานที่ให้พวกเราชาววิศวกรสังคมตำบลบ้านส้อง ได้เข้าไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆ และได้เข้าไปชมทัศนียภาพความสวยงามของธรรมชาติ และขอขอบคุณทางเอเดนบ้านส้องที่ได้เลี้ยงอาหารเที่ยงแก่วิศวกรสังคมตำบลบ้านส้องด้วยนะคะ

กิจกรรมอื่น ๆ 1

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 วันนี้พวกเราu2t ตำบลบ้านส้อง ได้รวมกำลังกายและกำลังใจบริจาคน้ำดื่มพร้อมด้วยขนมให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในศูนย์ผู้ป่วยCOVID-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ ณโรงพยาบาลสนามวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระเพื่อแสดงถึงการให้กำลังใจแก่บุคคลกรการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยให้หายจากโรคระบาดได้อย่างปลอดภัย และขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีนายคนองศิลป์ ชิตรกุล เป็นผู้รับมอบของบริจาคที่พวกเรา U2T ตำบลบ้านส้องได้ตั้งใจนำมาให้

สุดท้ายนี้พวกเราขอเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุอยากให้ทุกท่านได้ไปฉีดวัคซีนกันนะคะเพื่อป้องการความเสี่ยงสูงจากการเสียชีวิตและหากผู้ที่ฉีดแล้วยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคCOVID-19 กันด้วยนะคะ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ทางวิศวกรสังคมตำบลบ้านส้อง ได้ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ คือ ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นพะยอม และต้นกฤษณา จำนวน 200 ต้น ณ อ่างเก็บน้ำวังเทวดา และวัดวิภาวดีรังสิต ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ และร่มรื่น ยังช่วยฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้ยั่งยืน พวกเรา U2T ตำบลบ้านส้อง อยากให้ทุกคนหันมาช่วยดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยปลูกต้นไม้คนละต้น เพราะเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีได้

ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ทีมU2T บ้านส้องได้ลงพื้นทำความสะอาดวัดวิกรมประชารามซึ่งอยู่ หมู่ 12 ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ทางทีมงานบ้านส้องได้ส่งมอบอุปกรณ์การทำความสะอาดให้แกผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 12 อีกทั้งยังมีกิจกรรมผลิตหน้ากากอนามัยอีกด้วย นอกจากนี้ เรายังทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรณรงค์การฉีดวัคซีน และพร้อมทั้งแจกคู่มือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

#ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด

ต้องขอขอบคุณท่าน ดร.พลกฤต แสงอาวุธ และทีมงานชาวU2T มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่มอบอุปกรณ์ต่างๆให้แกวิศวกรสังคมรายตำบล

Facebook Page (ลิงก์ ) : https://web.facebook.com/U2TBansongSuratthani

E-Book หนังสือประวัติศษสตร์ (ลิงก์) :https://online.fliphtml5.com/jkosd/ijqb/

Back To Top