skip to Main Content

ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี

ประวัติตำบลอย่างละเอียด 

ระวัติความเป็นมาตำบลไทรขึง

คำว่า”ไทรขึง” มีประวัติมาจากชุมชนดั่งเดิมบ้านไทรขึง มีต้นไทรขนาดใหญ่ 1 ต้น ขึ้นอยู่ริมฝั่งคลองอิปัน มีลำต้นและกิ่งพาดขึงข้ามลำคลองอิปันซึ่งมีลักษณะคดเคี้ยวน้ำไหลเชี่ยวมาก เมื่อถึงฤดูน้ำหลากใหญ่น้ำล้นฝั่ง น้ำเซาะเข้าหาต้นไทรที่มีรากใหญ่วัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ 1.50 เมตร พาดขวางลำคลอง อยู่ในฤดูแล้ง เรือยนต์ เรือบรรทุกสินค้าสิ่งของต่างๆที่สัญจรผ่านบริเวณนั้น ต้องลอดใต้รากไทรที่ขึงข้ามคลองอิปัน  ไม่มีใครกล้าตัดต้นไทร เพราะคนในสมัยโบราณนับถือเซ่นไหว้บูชา มีการแบ่งเขตอำเภอและตั้งชื่อกิ่งอำเภอไทรขึง ตามเอกลักษณ์ดังกล่าว มีตำบลอิปัน กับตำบลสองแพรก ต่อมาได้ตัดแบ่งเขตตำบลใหม่ แยกเอาหมู่ที่4 ตำบลอิปันมาเป็นตำบลไทรขึง โดยเอาชื่อกิ่งอำเภอไทรขึงเป็นชื่อ ตำบลไทรขึง เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2517 มีนายสุขิน บุญศรี เป็นกำนันคนแรก เมื่อปี พ.ศ. 2525

สภาตำบลไทรขึงได้รับการ ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลไทรขึง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่มที่  113 ตอนที่  9 ง ลงวันที่ 30 มกราคม 2539  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539

คำขวัญตำบลไทรขึง

ไทรขึงแหล่งธรรมะ ถิ่นคนดีมีน้ำใจ

เศรษฐกิจก้าวไกล ด้วยยางพาราและปาล์มน้ำมัน

วิสัยทัศน์ ( Vision )

“ยกระดับการศึกษา  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   บูรณาการสิ่งแวดล้อม  พร้อมสวัสดิการสังคม บนพื้นฐานความอยู่ดีของประชาชน” 

พันธกิจ ( Mission )

1. สร้างระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน

2. จัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำ

3. ส่งเสริมอาชีพและรายได้ พัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้ศักยภาพของท้องถิ่นเป็นหลัก

4. ส่งเสริมการศึกษาและให้ความรู้กับประชาชนในการประกอบอาชีพครบวงจร

5. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

6. ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน

7. ส่งเสริมการบริหารโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสม

8. สร้างรายรับ ให้ท้องถิ่นพึ่งตนเองได้

9. จัดให้มีข้อมูล สารสนเทศและอินเทอร์เน็ตในระดับชุมชน

10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในระดับชุมชน

ภาพแผนที่

อินโฟกราฟิกสรุปงาน

โครงการที่ 1 (ข่าวสั้น) *

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ศาลาหอประชุมหมู่ 13 วิศวกรสังคมตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม Focus Group เพื่อประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้นำชุมชนตำบลไทรขึง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ท่านกำนัน ท่านนายกอบต. ท่านปลัด รวมถึงชาวบ้านบางส่วนเพื่อมีส่วนร่วมในการออกความคิดเห็น ในการจัดทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปและรวมถึงเป็นการเปิดตัววิศวกรสังคมและอาจารย์ที่ปรึกษาให้การท่านผู้นำชุมชน และได้มีวิทยากรมาให้ความรู้และแนวทางการจักกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

โครงการที่ 2 (ข่าวสั้น) *

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเวทีประชาคม จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM จัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อ เชิญผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ครัวเรือนยากจน 15 ครัวเรือน มาปรึกษาหารือกันเรื่องการพัฒนาสินค้า OTOP ภายในตำบลไทรขึงแล้วตกผลึกกัน 3 ผลิตภัณฑ์ คือ ปลาส้มสมุนไพร หน่อไม้ดอง และขนมพื้นบ้าน ซึงประกอบด้วยข้าวแต๋น ทองม้วน กล้วยฉาบ และโรตีกรอบ และได้พูดคุยกันเรื่องการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว

ครงการที่ 3 (ข่าวสั้น)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2564 วิศวกรสังคมตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้า OTOP ของตำบลไทรขึง ซึ่งมีที่หมด 6 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ปลาส้มสมุนไพร หน่อไม้ดอง ข้าวแต๋น ทองม้วน กล้วยฉาบ และโรตีกรอบ ซึ่งมีอาจารย์สุกัญญา ใหม่เครือแก้ว และอาจารย์สุพรรนิการ์ ศรีบัวทอง เป็นวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และการบรรจุอาหาร โดยมีอาจารยืที่ปรึกษาของตำบลดูแลกิจกรรมนี้อย่างใกล้ชิด

โครงการที่ 4 (ข่าวสั้น)

 เมื่อวันที่ 13-14  พฤศจิกายน 2564 วิศวกรสังคมตำบลไทรขึงอำเภอพระเเสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หนึ่งในตำบลของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำ แกนนำสุขภาพในการสร้างเสริมสุขภาพจิตชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ป่วยสุขภาพจิตพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาเเละการอยู่ร่วมกันกับผู้ป่วยสุขภาพจิตรวมถึงการให้รู้จักให้โอกาสของผู้ป่วยที่รักษาหายเเล้ว  โดยจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านแอพZoom โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ให้ความรู้ในครั้งนี้

กิจกรรมอื่น ๆ

การพัฒนารูปเเบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เเละพัฒนาศักยภาพเพื่อการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว และกิจกรรมในเฟสที่2 คือการขับเคลื่อนการเป็นตัวแหล่งท่องเที่ยว

Back To Top